On The Job Training Technoque

COURSE OUTLINE

รายละเอียดหลักสูตร



  หลักการและเหตุผล  (Principles and rationale)
     การสอนงาน เป็นหนึ่งในหลายวิธีในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่รู้หรือไม่ว่า การสอนงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ไมได้หมายถึง สาระของการสอน หรือ แค่บอกวิธีการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการให้คำแนะนำช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ และปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

  OJT (On the job training) เป็นรูปแบบการสอนงานที่ได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก เพราะการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัตื เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 90% แต่หลุมพลางที่ทำให้รูปแบบการสอนงานที่เป็นเลิศนี้ล้มเหลวมีอยู่ 3 ปัจจัยคือ


 วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้ “ผู้สอนงาน” ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนงานงานทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ก่อนการสอน ระหว่างสอน และการติดตามผลหลังการสอน

     2. เพื่อให้ “ผู้สอนงาน” สามารถเขียนแผนการสอน และกำหนดการสอนได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการฝึกสอนงานแบบ OJT ในองค์กร

     3. เพื่อให้ “ผู้สอนงาน” เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติเทคนิคและศิลปะการสื่อสารในการสอนงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

     4. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นผู้สอนงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

 

 กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
     สำหรับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้สอนงานในองค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

MODULE 1 : The Process of OJT (ก่อนการสอน)

     • เรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จในการสอนงานแบบ OJT (Key Success factor of OJT)

     • กระบวนการสอนงานแบบ OJT ( The Process of OJT)

     • ฝึกการเขียนแผนและกำหนดการสอน เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำมาตรฐานการสอน

     • ฝึกการเขียนแผนการสอนแบบซอยงาน (Break Down the Job)

     • เทคนิค 4 เตรียมก่อนการสอนงาน OJT

MODULE 2 : Communication For On the job Training (ระหว่างการสอน)

     • เรียนรู้โครงการสื่อสารในการสอนงาน 4 แบบ (Communication For OJT)

     • เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม (The 4E Model)

     • เรียนรู้ 3ช่องว่างที่สร้างปัญหาในการสื่อสาร ( 3 Gap of Communication)

     • เรียนรู้เทคนิคการขมเชย (The PAR Model)

     • เรียนรู้เทคนิคการให้คำแนะนำเชิงบวก (Positive Feedback)

 

MODULE 3 : Follow up & Evaluation (หลังการสอนงาน)

     • เทคนิคการติดตามผล (The F-O-L-L-O-W Model)

     • เทคนิคประเมินผล (The EAG Model)

     • สรุปการเรียนรู้

 

 รูปแบบการฝึกอบรม (Format & Style)
     - บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง)                                                           40%
     - เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ผ่านWork Shop, กรณ๊ศึกษา , อภิปรายและน าเสนอ กรณีศึกษา และภาพยนตร์    60%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

     6 ชั่วโมง (09.00 – 16.00 น.)

Visitors: 137,868