Powerful Presentation : ติดอาวุธการนำเสนอให้ทรงพลัง

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational)

คน 41% กลัวการพูดต่อหน้าคนอื่น และเมื่อสอบถามลึกลงไปว่าทำไมถึงกลัวในการพูดต่อหน้าผู้คน
กว่า 70% บอกว่า “ไม่มั่นใจ” พวกเขาเชื่อว่า “ทักษะการนำเสนอ” เป็นพรสวรรค์ ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
“ความเชื่อมั่นในตัวเอง” + กรอบความคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ (Growth Mindset)
จึงจุดเริ่มต้นของการนำเสนอที่ทรงพลัง Powerful Presentation

คนที่นำเสนอเก่ง มักถูกมองว่าเก่ง ในขณะคนที่นำเสนอไม่เก่ง มักถูกมองว่าไม่เก่ง สมการที่ไม่ยุติธรรมในการทำงาน
เอาซะเลย แต่หากมองให้ดีจะเห็นว่า ผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก หรือบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งในโลกความเป็นจริง
และในโลกออนไลน์ (Influencer) พวกเขาเหล่านั้นล้วนมีความสามารถในการสื่อสารนำเสนอ ที่ทรงพลัง
และแน่ว่ามันเกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ถ้าคุณมีไอเดียที่ดี แต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ ถ้าคุณมีสินค้าที่ดี แต่ไม่สามารถนำเสนอขายได้
ถ้าคุณมีเรื่องราวดีๆ มากมาย แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้ คุณจะเสียโอกาสอะไรบ้าง...

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1. เพื่อให้ “ผู้เรียน” มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการนำเสนอ และสามารถต่อยอดเป็นรูปแบบการนำเสนอที่ทรงพลังได้
     2. เพื่อให้ “ผู้เรียน” สามารถนำเสนอได้อย่างมืออาชีพและทรงพลังครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ภาษากาย น้ำเสียงและคำพูด
     3. เพื่อให้ “ผู้เรียน” สามารถนำเทคนิคจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. เพื่อให้ “ผู้เรียน” สามารถเขียนแผนการนำเสนอ และเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนอที่เหมาะกับกลุ่มผู้ฟังและสิ่งที่จะนำเสนอ
     5. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการนำเสนอขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงานทุกระดับทุกส่วนงานที่ต้องนำเสนองาน หรือ นำเสนอทางธุรกิจ
เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน/รุ่น

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

MODULE 1 : Professioanl Personality Presenter (บุคลิกภาพของนักนำเสนอ)
     • เรียนรู้ จุดยืน การเดิน ภาษากาย สายตา ท่าทาง ของนักนำเสนอมืออาชีพ
     • เรียนรู้การฝึกการออกเสียง และ จังหวะการพูดให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่พูด
     • เทคนิคการทำลายอาการตื่นเวที และ อาการประหม่า

MODULE 2 : Powerful Presentation Pattern (รูปแบบการนำเสนอที่ทรงพลัง)
     • ถอดรหัสความสำเร็จ 9 เทคนิคนำเสนอแบบสตีป จ๊อบ (Steve Jobs)
     • เรียนรู้ 4 รูปแบบการนำเสนอ + ควรใช้ในการนำเสนอเรื่องอะไร
     • เทคนิคการใช้ “ประโยคชี้นำ” และ “คำเชื่อม” เพื่อให้การนำเสนอไหลลื่น
     • เทคนิคการนำเสนอตัวเลขจำนวนมากๆ ให้น่าสนใจและไม่ง่วง
     • เรียนรู้ 3D + ABC Model หลักการสำคัญในการนำเสนอ

MODULE 3 : Presentation Map
     • ฝึกเขียนแผนการนำเสนอ (Presentation Canvas)
     • เรียนรู้การเลือกอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง (V A R K Model)
     • เรียนรู้การออกแบบการนำเสนอ 3 ช่วง (Opening - Body - Closing)

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง (2 วัน)
Visitors: 137,870