The Art of Command

 หลักการและเหตุผล  (Principles and rationale)
     การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ “ผู้นำ” นั้นเพียงได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็น “ผู้นำ” ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับนั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้เนื่องจาก “ผู้นำ” นอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล และดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วง โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของบริษัทโดยเฉพาะในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  “ผู้นำ” จึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอเพราะความสำเร็จในอดีต ไม่ใช่หลักประกันสำหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไป

 

 วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชากับ “ผู้นำ” และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
     2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงาน “ผู้นำ” ได้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
     3. เพื่อฝึกทักษะในการสอนงานของลูกน้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับในการเป็น “ผู้นำ”
     4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร

 

 กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
     พนักงานระดับหัวหน้างาน , ผู้จัดการ ขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

Module 1 ศิลปะการบังคับบัญชา “คน” 
     • Gap of Generation• Identifying People
     • เครื่องมือบริหารจัดการคน 4 ช่วงอายุการทำงาน

Module 2 บทบาทหน้าที่และภาวะผู้นำ
     • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
     • ภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

Module 3 เทคนิคการสื่อสารเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน
     • นักสื่อสารมืออาชีพ
              - ยิ้มง่าย
              - สบายทัก
              - รักผู้อื่น
              - ตื่นเสมอ
     • องค์ประกอบของการสื่อสาร
     • สื่อ + สาร สานสัมพันธ์สร้างความสำเร็จในองค์กร
     • อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาการสื่อสารไม่ครบองค์ประกอบ

Module 4 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
     • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (D-R-I-V-E)
               - D = Develop yourself การพัฒนาตนเอง
               - R = Relationship การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
               - I = Individual Motivation การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล
               - V = Verbal Communication ความสามารถในการสื่อสาร
               - E = Engagement ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร

Module 5 การพัฒนาทีมงานด้วย 5Q
     • เรียนรู้ 5Q
               - IQ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
               - EQ การจัดการอารมณ์เชิงลบ
               - AQ การใช้ประโยชน์และมุมมองต่ออุปสรรค
               - LQ ภาวการณ์เป็นผู้นำ
               - SQ จริยธรรมในการทำงาน

 

 รูปแบบการฝึกอบรม (Format & Style)
     - บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง)                                                           40%
     - เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ผ่านWork Shop, กรณ๊ศึกษา , อภิปรายและน าเสนอ กรณีศึกษา และภาพยนตร์    60%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

     6 ชั่วโมง (09.00 – 16.00 น.)

 

Visitors: 110,386