Modern Supervisor

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 
     พนักงานระดับบังคับบัญชา หรือ หัวหน้างาน มีส่วนสำคัญและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นจากศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญ แต่พบว่าเส้นทางการเติบโตมาเป็นหัวหน้างานในองค์กรส่วนใหญ่เกิดจากอยู่นานอายุงานมากซึ่งแน่นอนว่าจะต้องชำนาญและมีประสบการณ์ทำงานมาอย่างมากมาย  หลายคนทำงานได้ดีเยี่ยมในขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อได้รับการPromote เป็นหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา กลับไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเคย
     
หัวหน้างานนอกจากเก่งงานแล้ว จำเป็นต้องเก่งตน เก่งคน เก่งคิดด้วย เก่งตน คือ มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่นในทางบวกได้ ,เก่งคน คือ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรสำคัญขององค์กร คือ บุคลากร ,เก่งคิด คือ ความสามารถด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
     
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานและว่าที่หัวหน้างานทุกท่าน จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ก่อนก้าวหรือดำรงตำแหน่ง เพื่อความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพในการทำงานส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1.  เพื่อให้ผู้เรัยนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การเป็นหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ ลูกน้องยอมรับ ในยุคดิจิทัล

     2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน เช่น การสอนงาน , การให้คำแนะนำ , การมอบหมายงาน เป็นต้น ผ่าน Workshopในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้วยตนเองต่อไป

     3. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคในการบริหารคนตามสถานการณ์ ภายใต้บริบทงานที่หลากหลายไปปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานได้จริง

     4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดีในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงานระดับบังคับบัญชา ขึ้นไป (หัวหน้าหน่วย – ผู้ช่วยผู้จัดการ) หรือ ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

 DAY 1 

 Module 1 : Supervisor Mindset (กรอบความคิดที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่)
     • Growth Mindset และ Outward Mindset
     • กรอบความคิดใการเป็นหัวหน้างานในยุคดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ

 Module 2 : Supervisor Role & Accountability บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่)
     • บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (TEAMS Model)
     • หัวหน้างานยอดแย่ & หัวหน้างานยอดเยี่ยม จากงานวิจัยของGoogle
     • หัวหน้า 5 ระดับ

 Module 3 : Leadership For Supervisor (ภาวะผู้นำสัหรับหัวหน้างาน)
     • ภาวะผู้นำสร้างได้ เรียนรู้หลักการเป็นผู้นำที่องค์กรต้องการ ลูกน้องยอบรับ
     • การสร้างความน่าเชื่อถือด้วย 13 พฤติกรรม ที่ทำได้ทันที!!
     • การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership) บริหารลูกน้อง 4 สถานะ
     • การให้ Feedback

 Module 4 : People Awareness (ศิลปะในการบริหารคน)
     • คน 4 สไตล์ ด้วยเครื่องมือ D I S C (พร้อมทำแบบประเมินฟรีจากต่างประเทศ)
     • ทำความเข้าใจคนด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง เพื่อจูงใจคนได้ตรงใจ


 DAY 2 

 Module 5 : On The Job Training & Delegation (การสอนงานและการมอบหมายงาน)

     • หลักการการสอนงาน (พร้อม Workshop เขียนแผนการสอนงาน)

     • การเตรียมตัวก่อนการสอนงาน (พร้อม Workshop เขียนแผนงาน)

     • การบวนการสอนงานแบบ OJT (พร้อมฝึกสอนงนจริงผ่านเกมแทนแกรม)

     • การติดตามหลังการสอนงาน

     • ขั้นตอนการมอบหมายงาน (พร้อม Workshop เขียนแผนการมอบหมายงานและติดตาม)

 Module 6 : People Awareness (ศิลปะในการบริหารคน)

     • ฝึกการชมเชยลูกน้องด้วย PAR Model

     • ฝึกการตำหนิลูกน้องอย่างสร้างสรรค์ด้วย NVC Model

     • ฝึกการ Feed back ลูกน้องด้วย STAR Model

     • ฝึกการสั่งงานด้วย What How Why

     • ตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการติดตามงานแต่ละสถานการณ์

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1.  40% บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)
     
2. 60% เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop , กรณีศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ , กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ         

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     12 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)
 
Visitors: 137,869