Modern Supervisory

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 
     พนักงานระดับบังคับบัญชา หรือ หัวหน้างาน มีส่วนสำคัญและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นจากศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญ แต่พบว่าเส้นทางการเติบโตมาเป็นหัวหน้างานในองค์กรส่วนใหญ่เกิดจากอยู่นานอายุงานมากซึ่งแน่นอนว่าจะต้องชำนาญและมีประสบการณ์ทำงานมาอย่างมากมาย  หลายคนทำงานได้ดีเยี่ยมในขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อได้รับการPromote เป็นหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา กลับไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเคย
     
หัวหน้างานนอกจากเก่งงานแล้ว จำเป็นต้องเก่งตน เก่งคน เก่งคิดด้วย เก่งตน คือ มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่นในทางบวกได้ ,เก่งคน คือ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรสำคัญขององค์กร คือ บุคลากร ,เก่งคิด คือ ความสามารถด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
     
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานและว่าที่หัวหน้างานทุกท่าน จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ก่อนก้าวหรือดำรงตำแหน่ง เพื่อความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพในการทำงานส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1. เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำ  นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร
     2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร
     3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
     4. เพื่อขีดความสามารถ ด้านการสอนงาน มอบหมายงาน และพัฒนาทีมงาน
     5. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้อื่น

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงานระดับบังคับบัญชา ขึ้นไป (หัวหน้าหน่วย – ผู้ช่วยผู้จัดการ) หรือ ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

Module 1 : What’s Modern Supervisor
     • 3 บทบาท 5 หน้าที่ 4 ตัวตนของพื้นฐานของหัวหน้างานยุคใหม่ (3 Characteristic & 5 Responsibility)
     • Leadership For Supervisor (ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน)
     • The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL) (ภาวะผู้นำ 5 ระดับ)

Module 2 : Art of command (ศิลปะการบังคับบัญชา)
     • Situation Leadership Model (การเป็นผู้นำตามสถานการณ์และการบริหารลูกน้อง 4 สถานการณ์)
     • DISC Model (จิตวิทยาการบริหารคน 4 กลุ่มตามอุปนิสัย)

Module 3 : Coaching Skills For Modern Supervisor
     • เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้องในสถานการณ์ต่าง ๆ
               - การชมเชย (P A R model)
               - การตำหนิ
               - การให้ Feedback
               - การติดตามงาน

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1.  60% บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)
     
2. 40% เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop , กรณีศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ , กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ         

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)
 
Visitors: 110,386