Team Effective : หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 

     T E A M  ตัวอักษรแต่ละตัวถูกย่อมาจากคำว่า Together + Everyone + Achievement + More แปลเป็นภาษาไทยว่า ”เมื่อทุกคนร่วมมือกัน ความสำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้น” แน่นอนว่าองค์กรที่เวิร์ค มาจากทีมงานที่เวิร์ค  ทีมงานที่เวิร์ค เกิดจากคนที่เวิร์คมารวมกัน และร่วมมือกัน  ทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรทั่วโลกยอมรับและผลักดันให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
     
การสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรในองค์กร จะสะท้อนถึงการเติบโตและยั่งยืนขององค์กรได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุผลที่ว่า คน เป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ คนเก่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องการ แต่หากลองคิดดูว่าหากคนเก่งหลายคนทำงานร่วมกันอย่างประสิทธิภาพอะไรจะเกิดขึ้น

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเป็นทีม
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงานเป็นทีม
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และปรับมุมมองและทัศนคติในการทำงานร่วมกัน
     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพในการทำงานดีขึ้น

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ขององค์กร

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

Module 1 : Start To Success
     • บทบาทหน้าที่ และ ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
     • การกำหนดข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน (Get to know team)
     • เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน (ทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น)

Module 2 : สมการในการสร้างทีม
     • การสื่อสาร + การประสานงาน  = ความสำเร็จ
     • องค์กรประกอบของทีมงาน
          - Human System
          - Work System 
          - Team System 
     • หลักการในการบริหารทีมด้วย PDCA
     • บันได 7 ขั้นสร้างทีมงานประสิทธิภาพ

Module 3 : ทีมงานประสิทธิภาพ กับ การพัฒนาองค์กร
     • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ
     • ตัวชี้วัดในและลักษณะของทีมงานประสิทธิภาพ
     • ทีมงานกับการบริหารความขัดแย้ง

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                        30%
     2. กิจกรรมกลุ่ม WorkShop  อภิปรายผลงานกลุ่ม กรณีศึกษา       70%

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.) 

 

Visitors: 98,977