The Power of Motivation

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 

     แรงจูงใจ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้การทำงานประสบความความสำเร็จ กล่าวคือหากบุคลากรในองค์กรมีแรงบันดาลใจย่อมส่งผล ให้เกิดพลังในการทำงาน มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ มีความกระตือรือร้นและขยันขันแข็ง ผลงานที่ไม่ดี อาจเกิดจากปัจจัยหลายได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องของแรงจูงใจอยู่ด้วยด้วยแน่นอน เช่น การแสดงพฤติกรรมที่เฉื่อยชา ไม่สนใจงานและสภาพแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าต้องส่งผลต่อคุณภาพงาน และ ผลผลิตขององค์กรเป็นแน่
     แรงจูงใจ เกิดจากภายในและขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรม สู่ภายนอก เพราะฉะนั้นหากจะทำให้เกิดแรงจูงใจได้ต้องเริ่มพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรในแต่ละคน ทั้งด้านกายภาพและสังคม ซึ่งพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ แต่ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างสูงสุด บุคลากรควรได้รับเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้งศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเอง และการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรต่อไป


 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเอง นำไปสู่ ประสิทธิภาพ และผลิตผล ขององค์กรมากขึ้น
     2. เพื่อเพิ่มปรับกระบวนการคิดและสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ทักษะในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหน่วยงานในองค์กร 

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

    เนื้อหาหลักสูตรเป็น เนื้อหาเชิงจิตวิทยา ที่ผ่านการกลั่นจากประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้บรรยาย ทำให้เนื้อหา เข้าใจง่าย ผู้เรียนจะเกิดแนวคิดในการผลักดันศักยภาพของตนเอง ส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดการติดตาม เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

Module 1 : เรียนรู้ตัวเอง
     • รู้จักตัวเองดีพอหรือยัง ?
           - ต้องการอะไรในชีวิต (IKIGAI MODEL)

           - เป้าหมายในชีวิตคืออะไร

     • ความแตกต่างระหว่างคนสำเร็จ กับ ล้มเหลว
     • ต่อจากนี้ไปฉันจะคิดใหม่ (กระบวนการปรับความคิดและทัศนคติ)

     • คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ

Module 2 : เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน
     • เทคนิคการสร้างสุข สนุก กับงาน
     • เรียนรู้ที่จะเป็นพวก “มืออาชีพ” ไม่ใช่แค่พวก “มีอาชีพ”
     • เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
     • งานให้ชีวิต ความคิดให้อนาคต (สมการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน)

Module 3 : แรงจูงใจในการทำงานเพื่อความสำเร็จในชีวิต
     • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (D-R-I-V-E)
           - D = Develop yourself การพัฒนาตนเอง
           - R = Relationship การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
           - I = Individual Motivation การสร้างแรงจูงใจของตนเอง
           - V = Verbal Communication ความสามารถในการสื่อสาร
           - E = Engagement ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร
     • กิจกรรมปัญหาและอุปสรรค
     • ทำงานต้องทำให้เป็น สุข สนุก พัฒนา ก้าวหน้า เติบโต
     • แรงบันดาลใจดีๆ ที่จะทำให้อยากกลับไปทำงาน

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style
     1. การบรรยาย                         40% 
     2. เกมส์/ กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                   10% 

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)


Visitors: 98,971