The Power of Motivation

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 

     ในสถานการณ์ที่ธุรกิจกำลังต้องการพลังในการขับเคลื่อนและปรับตัวอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันพนักงานก็ต้องการพลังในการขับเคลื่อนการทำงานด้วยเช่นกัน พนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานจะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นทำงานที่ตนรับผิดชอบส่งผลดีต่อตัวพนักงานเองในด้านความมั่นคงในหน้าที่ ความมีวินัยในการทำงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพนักงานที่ดี ทั้งยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานผู้อื่น และต่อผู้พบเห็นได้

     แรงจูงใจ (Motivation) จึงเป็นพลังผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรม และสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม หรือสิ่งที่ตนต้องการได้ พนักงานที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการลงมือทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย แรงจูงใจในตนเองของพนักงานจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งของตนเองและองค์กรได้โดยง่าย หลักสูตร “The Power of Motivation” จึงเป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรมีเทคนิค ที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมากมายทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ที่ร่วมงานด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทัศนคติ มุมมองความคิดที่มีต่อสถานการณ์์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

     2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการในการสร้างแรงจูงใจในตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้จริง

     3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ด้วยทฤษฎีตัวแบบ(Role Model) และสามารถนำไปปรับใช้ได้

     4. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกินแรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเอง นาไปสู่ ประสิทธิภาพ และผลิตผล ขององค์กรมากขึ้น

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงานระดับตำแหน่ง ทุกหน่วยงานในองค์กร 

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

    เนื้อหาหลักสูตรเป็น เนื้อหาเชิงจิตวิทยา ที่ผ่านการกลั่นจากประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้บรรยาย ทำให้เนื้อหา เข้าใจง่าย ผู้เรียนจะเกิดแนวคิดในการผลักดันศักยภาพของตนเอง ส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดการติดตาม เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

Module 1 : Motivation and Boost up
     • แรงจูงใจ และความสำคัญของแรงจูงใจ
     • ค้นหาแรงจูงใจของตนเองจากวันนั้นถึงวันนี้
     • แรงจูงใจและทัศนคติของ Role Model

Module 2 : Power of Motivation
     • ผลลัพธ์ของการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง
     • การจัดการอารมณ์ด้วยเทคคิค 4R

Module 3 : แรงจูงใจในการทำงานเพื่อความสำเร็จในชีวิต
     • เข้าใจความต้องการของตนเอง
     • การรับมือกับความท้าทายและการเพิ่มแรงจูงใจในตนเอง
Module 4 : Power of Motivation
     • การสร้างเป้าหมายที่ดี เพื่อแรงจูงใจให้ตนเอง
     • การสร้าง High Self Image


 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style
     1. การบรรยาย                         40% 
     2. เกมส์/ กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                   10% 

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.30 น.)


Visitors: 137,875