Organizational awareness

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational)

     ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม แต่การบริหารและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้านั้นไม่สามารถทำได้เพียงผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องอาศัย บุคลากรทุกท่าน เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ บุคลากรในองค์กร มีความพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถ และ ทัศนคติที่ดี จึงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไจ
     จิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เพราะหากว่า บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกเรื่องดังกล่าวที่ดีแล้ว ย่อมสร้างผลตอบกลับในเชิงบวก ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหาร ง่ายต่อการสื่อสารวิสัยทัศน์ ง่ายต่อการบริหารจัดการ และ ข้อดีอื่นๆอีกมากมาย ทั้งในด้านการบริหารและด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กรด้วย
     
ซึ่งในหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ” นี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับมุมมองและทัศนคติในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมไปถึงเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกท่านมองภาพใหญ่ร่วมกัน เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1.  เพื่อสร้างแนวคิดและมุมมองเชิงบวกต่อองค์กร อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพในการทำงานต่อไป
     2
. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อยอดความสำเร็จของตนเอง ของงาน และองค์กร
     3
. เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ หรือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้สำเร็จอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแห่งความสุข
     4
. เพื่อตอกย้ำ และกระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแห่งความสุข ลดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจระหว่างกันในการทำงาน เสริมสร้างความเชื่อใจ

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงานทุกระดับในองค์กร

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

Module 1 : Mindset is Everything
     • เรียนรู้ การพัฒนามุมมองทัศนคติแบบ Growth Mindset

Module 2 : Organization Awareness
     • เรียนรู้หลัก 3S สร้างองค์กรที่เรารัก และความผูกพันธ์องค์กร 5 ระดับ

Module 3 : Ownership
     • เรียนรู้ และคิดแบบเจ้าของที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงานยกระดับองค์กร

Module 4 : Change to Success
     • เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัลที่องค์กรต้องการ


 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผ่านการเล่าเรื่องแบบ Story Telling)          40%
     2. กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม         40%
     3. เกมส์ด้านพฤติกรรมศาสตร์                                              20%

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.30 น.)

 

Visitors: 137,881