Professional Trainer : หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 
     การฝึกอบรม นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมที่ดีนั้นควรประกอบด้วย 3 สิ่งคือ 1.)คน(ผู้สอน) 2.)เครื่องมือ 3.)คู่มือ  แต่ “คน” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะหากแม้ เครื่องมือและคู่มือจะสมบูรณ์แบบเพียงใด ก็ไม่สามารถทำให้การฝึกอบรมนั้นประสบความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ได้ เพราะฉะนั้น คน หรือผุ้สอน จะต้องผ่านการพัฒนาฝึกฝนให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง  จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
     ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอด หรือปัญหาเรื่องการสื่อสารนั่นเอง และที่สำคัญการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและลักษณะสำคัญผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมตามที่กำหนด
     ดังนั้นทุกองค์กร จึงจำเป็นต้องสร้างวิทยากรขึ้นเองภายในองค์กร เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาทางหนึ่ง และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กร การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรจำเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีการวัดผลการเติบโตทั้ง 3 มิติ คือ ด้านความรู้ (Knowledge)   ด้านทักษะ (Skills)  ด้านมุมมองความคิดหรือทัศนคติ (Attributes)

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงมุมมองความคิดและบทบาทการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นวิทยากรครบทุกด้านและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ การนำเกมกิจกรรมมาใช้ในการฝึกอบรม
     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักการทำแผนการสอน และเลือกใช้เครื่องมือในการสอนได้อย่างเหมาะสม
     6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบสามารถออกแบบหลักสูตรและสร้างมากพัฒนาหลักสูตรของตนเองได้

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group
     พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในขององค์กร 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

 Day 1 (09.00 - 16.00 น.) 
          Section 1 :  What’s TRAINER
                    Desirable characteristics of Trainer (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยากร)
                    • ขีดความสามารถอะไรบ้างที่วิทยากรควรมี
                    • Heart of Trainer (หัวใจของวิทยากร) และ Trainer mind (จิตสำนึกการเป็นวิทยากรที่ดี)

          Section 2  : Start to Professional Speaker
                    • เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนขึ้นพูด และเทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น
                    • โครงสร้างและสัดส่วนของการพูด
                              
บทนำ (หลักและรูปแบบการเริ่มต้นให้น่าสนใจ)
                              
ดำเนินเรื่อง (หลักและรูปแบบการเรียบเรียงและดำเนินให้เข้าใจ)
                              
สรุป (หลักและรูปแบบการจบให้ประทับใจ)
                    
• เนื้อหา 3 ส่วน
                              
ต้องรู้
                              
ควรรู้
                              
น่าจะรู้
                    
• องค์ประกอบของการพูด ( 3V Model )
                              
คำพูด (เทคนิคการการบริหารลมหายใจเพื่อสร้างจังหวะในการพูด)
                              
การใช้น้ำเสียงแบบต่างๆ  โอกาสในการใช้เสียง 1 , เสียง 2
                              ภาษากาย สายตา และท่าทาง

          Section 3  : เทคนิคการทำ Presentation
                    
• สื่อประกอบการสอน พร้อม ข้อดี - ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท
                    
• เทคนิคการทำ Presentation (สไลด์) ให้สวยงามและเรียบง่าย
                    
• หลักการทำข้อมูลในการนำเสนอ

  Day 2 (09.00 - 16.00 น.)          

          Section 4   : Activity based learning
                    • เทคนิคการนำเกมและกิจกรรมมาใช้ในการสอน
                    • ประเภทของเกม (พร้อมตัวอย่างเกม)
                    • หลักในการสร้างและพัฒนาเกมด้วยตัวเอง

          Section 5  : Final Test
                    
• FINAL TEST : บรรยายหลักสูตรที่ตัวเองถนัดอ้างอิงจากการบ้านครั้งที่แล้ว(ท่านละ 15 นาที) พร้อมรับคำแนะนำจากทีมวิทยากรมืออาชีพ(หากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบซ่อมได้อีก 1 ครั้ง)
                            

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

วันที่ 1   บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 50%     ฝึกปฏิบัติ          30%     เกม/กิจกรรม  10%
วันที่ 2  บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 20%     ทดสอบรายบุคคล 70%     สรุปเสนอแนะ   10%

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     2 วัน   (12 ชั่วโมง)

 
Visitors: 137,880