Smart Digital Leadership : หลักสูตร เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัล

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 
     ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจแบบมโหฬาร
การปรับตัวเพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว หักศอก เป็นสิ่งที่หลายองค์กรกำลังดำเนินการ
งานวิจัย PWC ชี้ว่าองค์กร 60% ให้ความสนใจต่อเรื่องนี้ แต่มีองค์กรเพียง 11% เท่านั้นที่ให้ความสำคัญจริงจัง

ซึ่ง 3 องค์ประกอบของความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง คือ People(คน) Process(กระบวนการ) System(เทคโนโลยีและระบบ)
แน่นอนว่า “คน” คือหัวใจหลัักของการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงองค์กร...แล้วจะขับเคลื่อนคนอย่างไร
จะสร้างความเข้าใจในคนอย่างไร “Leadership” หรือ “ภาวะผู้นำ” เป็นคำตอบที่องค์กรทั่วโลกยอมรับ

การพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการแรงขับเคลื่อน เนื่องเพราะผู้นำนั้นมีอิทธิพลสำคัญ
ต่อการเติบโตของผลผลิตองค์กร และมีผลต่อปัจจัยควบคุมผลลัพธ์หลายด้าน การที่ผู้นำนั้นมีความสามารถ
ในการมองเห็นที่ไกลและรอบด้าน(Visionay) สามารถบริหารคนและทรัพยากรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงเป็น ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ย่อมจะช่วยให้องค์กรบรรลุผลตามวิสัยทัศน์
และ พัฒนาองค์กรเป็นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable)

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 
     1. เพื่อให้ “ผู้เรียน” ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการ
ขับเคลื่อนงาน ขับเคลื่อนคน และขับเคลื่อนองค์กร
     2. เพื่อให้ “ผู้เรียน” มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติและอุปนิสัยของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล
     3. เพื่อให้ “ผู้เรียน” สามารถบริหารคนตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสาร
โน้มน้าวจูงใจ กับคนแต่ละสไตล์ได้
     4. เพื่อให้ “ผู้เรียน” นำความรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ มุมมองต่าง ๆ จากการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้จัดการสายงาน(Line Manager) , ผู้จัดการแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย , ผู้อำนวยการฝ่าย ขององค์กรขึ้นไป  1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

MODULE 1 : What’s Digital Leadership (อะไรคือ ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล)
     • Workshop : เรียนรู้ตัวเอง (Self Awareness) ด้วยเครื่องมือระดับโลก POINTS OF YOU
     • เรียนรู้กรอบความคิดที่ผู้นำต้องมี (Growth Mindset & Outward Mindset)
     • “นำ” อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Influence Other)
     • เรียนรู้ภาวะผู้นำ 5 ระดับ (The 5 Levels of Leadership)

MODULE 2 : People Management Skills (ทักษะการบริหารคน)
     • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำในยุคดิจิทัล (Role & Accountability)
     • เรียนรู้การบริหารคน 4 สถานการณ์ (Situational Leadership)
     • เทคนิคการสื่อสารและทำงานร่วมกับคน 4 สไตล์ (D I S C For People Management )
     • Workshop : บริหารความแตกต่างด้วย D I S C

MODULE 3 : Sense of communications (ศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำ)
     • เทคนิคการพูดแบบ “สะกิดใจ” แทน การพูดแบบ “สะท้านจิต” (The NVC Model)
     • เทคนิคการชมเชย (The PAR Model)
     • สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมด้วย (GROW Model)

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1.  บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                        60%
     2. และเน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  Workshop  ระดมสมอง นำเสนอ        40%

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)
 
Visitors: 137,869