Smart Digital Leadership : หลักสูตร เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัล

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 
     “ความสำเร็จในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันความสำเร็จในอนาคต” ยิ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันด้วยแล้ว ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่อง โลกในอดีตหลายสิ่งถูกกลืนจากผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็เนื่องด้วยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะของทรัพยากรที่มีจำกัดและลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเติบโตและอยู่รอดขององค์กรธุรกิจทั้งสิ้น
     เมื่ออนาคตที่สดใส อาจไม่เป็นอย่างที่คิด องค์กรควรเตรียมรับมืออย่างไร เป็นคำถามที่น่าสนใจ ซึ่ง“การพัฒนาภาวะผู้นำ”(Leadership Development) เป็นคำตอบหนึ่งในหลายคำตอบ ที่หลายองค์กรทั่วโลกเอาจริงเอาจัง ก็เพราะว่า พนักงานระดับผู้นำในองค์กรนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง “การพัฒนาภาวะผู้นำ” ที่มีมุมมองในปัจจุบันอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินคำว่า “ผู้นำแห่งอนาคต” (Future Leadership) ซึ่งเป็นการสร้างให้ผู้นำ มีมุมมองต่ออนาคตสามารถนำพาองค์กรก้าวหน้าเติบโต ทั้งเพื่อทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 
     1. เพื่อให้ “ผู้นำ” ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามุมมองในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. เพื่อให้ “ผู้นำ” ได้ฝึกทักษะ การเป็นผู้นำ และนำไปสู่อุปนิสัยในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต ที่ประสบความสำเร็จ
     3. เพื่อให้ “ผู้นำ” สามารถพัฒนาบทบาท และความรับผิดชอบ ในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ได้
     4. เพื่อให้ “ผู้นำ” มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างยืดหยุ่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     5. เพื่อให้ “ผู้นำ” นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ มุมมองต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้จัดการสายงาน(Line Manager) , ผู้จัดการแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย , ผู้อำนวยการฝ่าย ขององค์กรขึ้นไป  1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

Module 1 : Disruption in People (การเปลี่ยนแปลงแบบ"หักศอก" ที่เกิดขึ้นในการบริหารคนและองค์กร)
     • Learning by activity : กิจกรรมปรับโหมดสู่การเรียนรู้
     • The Crisis of People (วิกฤตที่เกิดขึ้นในคนยุคปัจจุบัน)
     • 5 Step to Change (5 ขั้นตอนรับมือกับการเปลี่ยนแปลง)
     • 6 แนวคิดสร้างองค์กรแห่งอนาคต (Organization of the future)
     • Workshop : (ทีม) “เลิก-ลด-เริ่ม-ลุย”

Module 2 : What’s Digital Leadership
     • ความหมายของภาวะผู้นำ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
     • 3 บทบาท 5 หน้าที่ 4 ตัวตนของพื้นฐานของผู้นำทุกระดับ (3 Characteristic & 5 Responsibility)
     • The Five Levels of Leadership (ภาวะผู้นำ 5 ระดับ)
     • 7 กับดักที่ทำให้การเป็นผู้นำ “ล้มเหลว”
     • Workshop : (ทีม) “Leader as Hero”
     • Situational Leadership (ผู้นำตามสถานการณ์)

Module 3 : Global Skills For Digital Leader
     • Gap of Problem Solving & Decision Making (ช่องว่างปัญหาของการตัดสินใจที่มาจาก “อคติ”)
     • Powerful Communication (เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้องในสถานการณ์ต่าง ๆ)
                    - การชมเชย (P A R model)
                    - การตำหนิ (Non-violent Communication)
                    - การให้ Feedback
                    - การติดตามงาน (FOLLOW model)
     • Practice: (จับคู่) “ฝึกปฏิบัติ”

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1.  บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                        60%
     2. และเน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  Workshop  ระดมสมอง นำเสนอ        40%

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)
 
Visitors: 98,970