Growth mindset

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 

    คุณเชื่อในอะไรระหว่าง “พรสวรรค์” กับ “พรแสวง” คุณเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากคำว่า “เก่ง”
หรือ “มาจากความเพียรพยายามและเรียนรู้ คุณเชื่อแบบไหนนั่นคือ “อนาคตคุณ”
เพราะมันคือกรอบความคิดที่ปลูกฝังในตัวเอง หรือเรียกว่า Mindset
คนส่วนใหญ่สนใจเพียงผลลัพธ์ แพ้ชนะ ดีไม่ดี ผิดถูก ได้ไม่ได้ โง่ฉลาด แต่คนกลุ่มหนึ่งสนใจลงไปมากกว่านั้น
คือสิ่งที่ได้ “เรียนรู้” จากผลลัพธ์แม้จะ “ยัง” ไม่สำเร็จ พวกเขาจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ และพยายามมันอีกครั้ง อีกครั้ง....

    กรอบความคิด หรือ Mindset แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Growt Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต และ
Fixed Mindset กรอบความคิดแบบยึดติด งานวิจัยของ ดร.แครอล เอส ดเว็ค (Carol S. Dweck)
โดยทดลองปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตให้กับเด็กๆ กลุ่มหนึ่งและนำมาเปรียบเทียบกับเด็กๆ ทั่วไป
พบว่าเด็กๆ ที่มี Growt Mindset มีผลสอบดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะเด็กอีกกลุ่มมีแนวโน้มผลคะแนนต่ำลงอย่างน่าตกใจ
งานวิจัยนี้ชี้ให้ว่า Growt Mindset ช่วยปลดล็อดและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง.

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1. เพื่อให้ “ผู้เรียน” ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset
นำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     2. เพื่อให้ “ผู้เรียน” มีความรู้ความเข้าใจในกรอบความคิดทั้ง 2 ประเภทและสามารถบอกได้ว่า
ตนเองมีกรอบความคิดแบบใดในสถานการณ์ต่างๆ
     3. เพื่อพัฒนา Growth Mindset อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
     4. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ปลดล็อคศักยภาพในการทำงานให้เต็ม MAX พร้อมขับเคลื่อนไปสู่ความสุข สำเร็จ ในชีวิต
     5. เพื่อให้ “ผู้เรียน” สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงาน ทุกระดับตำแหน่งทุกหน่วยงาน

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

MODULE 1 : What’s Mindset 
     • เรียนรู้ต้นเหตุของผลลัพธ์ในชีวิต (The Behavior Cycle)
     • เรียรู้โครงสร้างสมอง สัญชาตการคิดของมนุษย์ (ฺฺBrain Based Thinking)
     • ทำความรู้จัก Fixed Mindset และ Growth Mindset
     • Role Play : เป็น Fixed เป็น Growth สถานการณ์ต่างๆ ในการทำงาน
     • รู้เท่าทัน “อารมณ์” ดักความคิด “Fixed Mindset” (EXR=O)

MODULE 2 : Unlock The Potential 
     • เรียนรู้ Comfort Zone , Fear Zone , Learning Zone , Growth Zone
     • เรียนรู้ 7 กักดักขวางความสำเร็จ และ 5 องค์ประกอบของความสำเร็จ
     • Workshop : The Power of “Yet” (พลังของคำว่ายัง)
     • เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆ เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ได้ทุกวัน (The Habit Loop)
     • เทคนิคสื่อสาร และชมเชยแบบไหนไม่ให้เกิด Fixed Mindset (The PAR Model)


 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                        60%
     2. กิจกรรมกลุ่ม WorkShop  อภิปรายผลงานกลุ่ม กรณีศึกษา            40%

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)

Visitors: 137,868