Growth mindset

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 

     “ความคิดแรกที่เราคิด จะเปลี่ยนชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเสมอ” วลีนี้แสดงให้เห็นว่าพลังของความคิดหรือทัศนคติมีผลต่อชีวิตมนุษย์อย่างชัดเจน ซึ่งแน่นอนว่าหากเรามีทัศนคติต่องานในทางลบย่อมส่งผลต่อระดับผลงานที่ลดลงแน่นอน และในทางกลับกันหากเรามีทัศนคติต่องานในทางบวกก็ย่อมส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้เช่นกัน

     จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรควรมีการจัดการทัศนคติของพนักงานทั้งต่อตัวพนักงานเอง ต่องาน ต่อองค์กรหรือแม้กระทั่งต่อลูกค้าก็ตาม ซึ่งรูปแบบในการจัดการอาจทำด้วยการจัดฝึกอบรมหรือวิธีอื่นๆ การฝึกอบรมการสร้างทัศนคติเชิงบวกนั้นเสมือนการกระตุ้นการอยากเปลี่ยนแปลงตนเอง กระตุ้นการอยากพัฒนาตนเอง ซึ่งการฝึกอบรมในลักษณะแบบนี้หากปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆ กล่าวคือ มนุษย์มีระบบการคิดและแสดงออกเป็นพฤติกรรมซับซ้อน เพราะฉะนั้นในการจะจัดฝึกอบรมในรูปแบบนี้ต้องเข้าใจทฤษฎีและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ตลอดทั้งทางจิตวิทยาในการบริหารตนเอง ซึ่งทั้งหมดได้รวมรวมไว้ในหลักสูตรนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

     1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเอง นำไปสู่ประสิทธิภาพ และผลิตผล ขององค์กรมากขึ้น
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และ กรอบความคิดแบบยึดติด (Fixed Mindset)
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในการทำงานที่ไม่คาดหวังให้เกิดแรงขับเคลื่อนใหม่แบบเติบโต
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

     พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ขององค์กร

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

Module 1 : Attitude is Everything 
     • Ice breaking activity : เรียนรู้ความแตกต่างของคน ด้วยเครื่องมือระดับโลก Points of you
     • ทำไมคนส่วนใหญ่คิดลบ ???  (เรียนรู้ระบบการคิดบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์สมอง
     • ทัศนคติคืออะไร แล้วสำคัญต่อการทำงานอย่างไร
     • วงจรผลลัพธ์ (ทำไมคิดอย่างไรถึงได้อย่างนั้น)
     • Work Shop : Do Don’t ระดมสมองสร้างต้นแบบพนักงานคิดดี

Module 2 : Growth Mindset & Fixed Mindset 
     • เรียนรู้กรอบความคิด 2 แบบ
     • ขั้นตอนการพัฒนาวิธีคิดแบบ Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset
     • ตัวอย่างคำพูด และ การกระทำของความคิด 2 แบบ ในชีวิตประจำวัน
     • Role play : แสดงบทบาทสมมุติเปลี่ยนสถานการณ์ในการทำงานจาก Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset
     • สภาวะจิตใจ และ อารมณ์มีผลต่อการคิดแบบเติบโต เรียนรู้การบริหารจัดการอารมณ์
     • Learning by activity : เงื่อนอุปสรรค และสรุปการเรียนรู้

 

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style

     1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                        60%
     2. กิจกรรมกลุ่ม WorkShop  อภิปรายผลงานกลุ่ม กรณีศึกษา       40%

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)

Visitors: 98,968