GROWTH MINDSET : กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทัศนคติ

 หลักการและเหตุผล (Principle and Rational) 

     ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม แต่การบริหารและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้านั้นไม่สามารถทำได้เพียงผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องอาศัย บุคลากรทุกท่าน เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ บุคลากรในองค์กร มีความพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถ และ ทัศนคติที่ดี จึงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
     จิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เพราะหากว่า บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกเรื่องดังกล่าวที่ดีแล้ว ย่อมสร้างผลตอบกลับในเชิงบวก ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหาร ง่ายต่อการสื่อสารวิสัยทัศน์ ง่ายต่อการบริหารจัดการ และ ข้อดีอื่นๆอีกมากมาย ทั้งในด้านการบริหารและด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กรด้วย
     ซึ่งในหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ” นี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับมุมมองและทัศนคติในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมไปถึงเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกท่านมองภาพใหญ่ร่วมกัน เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ และมีความรู้สึกในด้านดีต่อองค์กร นำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจว่าหากเกิดความรู้สึกในด้านลบต่อองค์กร จะเกิดผลกระทบต่อตัวเองอย่างไร
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่นให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Target Group

    พนักงานทุกระดับในองค์กร

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Points) 

Module 1 : เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน (กระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด)
     • Ice breaking activity : กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย
     • อิทธิพลของความคิด ต่อ ชีวิตของมนุษย์ & รูปแบบการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
     • คุณลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จ กับ คนที่ล้มเหลว ในการทำงาน
     • สมการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
     • Work shop : พนักงานมืออาชีพ 3 มิติ (ตนเอง  ทีมงาน   องค์กร)

Module 2 : จิตสำนึกรักองค์กร และ จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
     • บทบาทและความรับผิดชอบ สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
     • องค์กรให้อะไรกับเราบ้าง• ในฐานะเราเป็นเจ้าของร่วม เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการทำงาน
     • ทศลักษณ์ที่ดีของเจ้าของกิจการร่วม(หุ่นส่วน)  (ทำอย่างนี้ แล้วได้อะไร)
     • Work shop เมื่อเรารัก...... เราจะปฏิบัติกับสิ่งนั้นอย่างไร
          - หากเรารักตัวเอง  เราจะปฏิบัติอย่างไรกับตัวเอง
          - หากเรารักใคร  เราจะปฏิบัติอย่างไรต่อเขา
          - หากเรารักงานของเรา  เราจะปฏิบัติอย่างไรกับงานของเรา
          - หากเรารักองค์กร  เราจะปฏิบัติอย่างไรกับองค์กร

Module 3 : การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
     • สมการในการสร้างทีม (การสื่อสารที่ดี + การประสานงานที่ดี = ความสำเร็จ)
     • 6 ขั้นตอนทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
     • พลังของการทำงานเป็นทีม 3 มิติ (ตัวเอง , ทีมงาน , องค์กร)
     • Learning by activity : องค์กรในฝัน (พร้อมนำเสนอ)
     • สรุปการเรียนรู้  "องค์กรเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ที่องค์กรมีชีวิตขึ้นมาได้เกิดจากพวกเราทุกคน งั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนแล้วล่ะว่า จะให้ชีวิตนี้ดีหรือแย่ แต่อย่าลืมว่าถ้าเขาแย่เราก็แย่ด้วย"
     • กิจกรรม Commitment : เราจะส่วนร่วมพัฒนาบ้าน(องค์กร) หลังนี้ให้ดีขึ้นอย่างไร

 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Format & Style
     1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผ่านการเล่าเรื่องแบบ Story Telling)40%
     2. กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม40%
     3. เกมส์ด้านพฤติกรรมศาสตร์        20%

 

 ระยะเวลาในการเรียนรู้ (Times) 

     6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)

Visitors: 98,972