หมวดหลักสูตร : ระบบคุณภาพและมาตรฐาน

       หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

       หลักสูตร IATF 16949:2016 QMS Requirements and Implementation 

       หลักสูตร Internal Audit (ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015)     

หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้

 


 

หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ
             1. ทราบข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015
             2. มีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้า โดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
             3. มีความมั่นใจในสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น
             4.องค์กรมีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

DAY 1   9.00-12.00 น.

          1.ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน 
          2.ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ 
          3.ระบบบริหารงานที่เป็นคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
          4.การจัดการเชิงกลยุทธ์
          5.ขั้นตอนในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
          6.กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
          7.ขั้นตอนการวินิจฉัยองค์กรว่าควรจะไปในทิศทางใด?
          8.การวิเคราะห์ SWOT บริบทองค์กร
          9.เรียนรู้ในข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
         10.การกำหนดกลยุทธ์องค์กร
         11.กำหนดขอบเขตธุรกิจและทิศทางของธุรกิจ 
         12.การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ

DAY 1    13.00-16.00 น.
          1.ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
                       1.1 ขอบข่าย (Scope)
                       1.2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
                       1.3 คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)
                       1.4 บริษัทขององค์กร (Context of the organization)
                             - ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร
                             - ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                             - การกำหนดขอบข่ายระบบบริหารงานคุณภาพ 
                             - ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ
                       1.5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)
                             - ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
                             - นโยบายคุณภาพ
                             - บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร
                       1.6 การวางแผน 
                             - การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
                             - วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ
                             - การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

DAY 2   9.00-12.00 น.

           1.ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015(ต่อ)
                       1.7.การสนับสนุน
                             - ทรัพยากร
                             - ความสามารถ
                             - ความตระหนัก
                             - การสื่อสาร
                             - เอกสารสารสนเทศ
                       1.8 การดำเนินงาน
                             - การวางแผนและการควบคุม การดำเนินงาน
                             - ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ
                             - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
                             - การควบคุมกระบวนการจัดหาจากภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการ
                             - ข้อกำหนดการผลิตและบริการ
                             - การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
                             - การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

DAY 2   13.00-16.00 น.
                      1.9 การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน
                             - การติดตาม การวัด การวิเคราะห์ การประเมินผล
                             - การตรวจประเมินภายใน
                             - การทบทวนฝ่ายบริหาร

                      1.10 การปรับปรุง
                             - ทั่วไป
                             - สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติแก้ไข
                             - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       12 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     

 


 

หลักสูตร IATF 16949:2016 QMS Requirements and Implementation

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

       1. ทราบถึงข้อกำหนดของ IATF 16949:2016 โดยละเอียดพร้อมการนำไปประยุกต์ใช้

       2.เรียนรู้ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับงานรับผิดชอบ

       3. เรียนรู้การจัดทำและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพได้สอดคล้องตาม IATF 16949:2016 โดยเน้นการประเมิน ความรู้ ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงาน

       4.เน้นการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักการสำคัญคือ Process Approach และ PDCA ที่จำเป็นต้องประยุกต์เข้าสู่ Customer oriented process ของบริษัท 

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

 • ความสำคัญและพัฒนาการของระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 (Introduction and development)
 • เป้าหมายของ  IATF 16949:2016 ในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ (IATF Objectives for Automotive Supply Chain)
 • หลักการพื้นฐานและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ISO/TS 16949สู่IATF 16949 (Fundamental and change items from ISO/TS 16949 to IATF 16949)ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 (Quality System Requirements and how they apply in your organization)
      1. Process Approach
      2. PDCA 
      3. Risk based thinking (Risk and opportunities – Organization, Process and Product Approach
 • ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 (Quality System Requirements and how they apply in your organization) 
      1.  บริบทขององค์กร  (Context of the organization)
      2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
      3. การวางแผน (Planning)
      4. การสนับสนุน (Support)
      5. การดำเนินการ (Operation)
      6. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)
      7. การปรับปรุง (Improvement)
 • ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าและการนำไปปฏิบัติตาม  IATF 16949:2016 (Customer Specific Requirements)
 • การประยุกต์และใช้งานของเทคนิคและเอกสารคู่มือ APQP PPAP FMEA SPCและMSA (Core tools application)แนวทางและกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ IATF 16949:2016 (How to and change procedure to IATF 16949)
  1. Quality system structure and development
  2. Process application and how to implement
  3. Continuous Improvement and system maintaining
 • แนวทางและกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ IATF 16949:2016 (How to and change procedure to IATF 16949)

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       12 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     

 


 

หลักสูตร Internal Audit (ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล ทางการตรวจประเมิน 1 รุ่นไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1. มีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

         2. ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบ

         3. ทราบถึงเทคนิคการตรวจประเมินระบบ

         4. มีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมิน

         5. การตรวจประเมินระบบ ISO ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

          1 : คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit

          2 : แนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพและ/หรือสิ่งแวดล้อม

          3 : ประเภทของการตรวจประเมิน

          4 : วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

          5 : บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

          6 : คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะอบรมเป็นผู้ตรวจประเมิน

          7 : วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

          8 : การวางแผนการตรวจประเมิน

          9 : การเตรียมการตรวจประเมิน

          10 : การเตรียมรายการตรวจ  Check  List

          11 : การเตรียมการ จัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน

          12 : การดำเนินการตรวจประเมิน

          13 : การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ

          14 : การปิด CAR

          15 : สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

กรุณากรอกข้อความ...