หมวดหลักสูตร : การนำเสนอและการเป็นวิทยากร

หลักสูตร โปรแกรมพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ (3DAY) 
(Professional TrainerProgram) 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในขององค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เข้าใจถึงมุมมองความคิดและบทบาทการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2. เรียนรู้และเข้าใจในหลักการและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. เรียนรู้ทักษะการเป็นวิทยากรครบทุกด้านและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
4. เรียนรู้การนำเกมกิจกรรมมาใช้ในการฝึกอบรม
5. รู้จักการทำแผนการสอน และเลือกใช้เครื่องมือในการสอนได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถออกแบบหลักสูตรและสามารถพัฒนาหลักสูตรของตนเองได้

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

DAY1 (9.00 – 16.00)

Section 1 :  What’s TRAINER

 • Role play : Intro no name (แนะนำตัวโดยไม่บอกชื่อ ท่านละ 3 นาที)
 • Desirable characteristics of Trainer (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยากร)
 • ขีดความสามารถอะไรบ้างที่วิทยากรควรมี
 • Heart of Trainer (หัวใจของวิทยากร) และ Trainer mind (จิตสำนึกการเป็นวิทยากรที่ดี)

Section2  : Start to Professional Speaker

 • เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนขึ้นพูด และเทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น
 • โครงสร้างและสัดส่วนของการพูด

                 - บทนำ (หลักและรูปแบบการเริ่มต้นให้น่าสนใจ)
           - ดำเนินเรื่อง (หลักและรูปแบบการเรียบเรียงและดำเนินให้เข้าใจ)
           - สรุป (หลักและรูปแบบการจบให้ประทับใจ)

 • เนื้อหา 3 ส่วน

           - ต้องรู้
           - ควรรู้
           - น่าจะรู้

 • องค์ประกอบของการพูด ( 3V Model )

          - คำพูด (เทคนิคการการบริหารลมหายใจเพื่อสร้างจังหวะในการพูด)
          - การใช้น้ำเสียงแบบต่างๆ  โอกาสในการใช้เสียง 1 , เสียง 2
          - ภาษากาย สายตา และท่าทาง

 • Mini Work shop :  การฝึกปรับโทนเสียงทุ้ม และ โทนเสียงแหลม
 • Workshop :  ออกแบบโครงสร้างการพูด ( 3 Patterns ) และออกมาพูดจริง (5 นาที)
 • Role play ฝึกการพูดเฉียบพลัน (หัวข้อจากการ์ด) เพื่อรับมือกับคำถาม ระหว่างสอน

 

DAY 2 (9.00 – 16.00)

Section3  : Design Course

 • หลักการและกระบวนการออกแบบหลักสูตร
 • ส่วนประกอบของ Course outline
 • การจัดทำแผนการสอน
 • Home Work : เขียน Course outline หลักสูตรที่ถนัด พร้อมแผนการสอน และสอนจริงในครั้งถัดไป

Section4  : เทคนิคการทำ Presentation

 • สื่อประกอบการสอน พร้อม ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท
 • เทคนิคการทำ Presentation (สไลด์) ให้สวยงามและเรียบง่าย
 • หลักการทำข้อมูลในการนำเสนอ
 • Work shop :  จับมือทำ Microsoft Power Point 2013(ขึ้นไป)  (นำโน้ตบุ้คมาด้วย)
 • Home Work : เตรียมข้อมูลเตรียมสอบ PPT และ Course outline

Section5  : Activity based learning

 • เทคนิคการนำเกมและกิจกรรมมาใช้ในการสอน
 • ประเภทของเกม (พร้อมตัวอย่างเกม)
 • หลักในการสร้างและพัฒนาเกมด้วยตัวเอง
 • Workshop :  ออกแบบกิจกรรมและเกมที่ใช้สอน
 • Role play ฝึกออกมานำกิจกรรม

 

DAY 3 (9.00 – 16.00)

Section6  : Story Telling

 • การนำเรื่องเล่ามาใช้ในการสอน
 • ประโยชน์ของเรื่องเล่า (เรื่องเล่าให้อะไรบ้าง)
 • หลักการเล่าเรื่องที่ดี (พร้อมตัวอย่างเรื่องเล่า)
 • การสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้
 • Group Workshop  :  สรุป Learning Point Section 3-4 เป็นภาพหรือ Mindmap
 • Special : ล้อมวงพูดคุย สบายๆ ตอบข้อคำถาม ไขข้องข้องใจ ก่อนทดสอบ

Section7  : Final Test

 • FINAL TEST : บรรยายหลักสูตรที่ตัวเองถนัดอ้างอิงจากการบ้านครั้งที่แล้ว (ท่านละ 15 นาที) พร้อมรับคำแนะนำจากทีมวิทยากร
  มืออาชีพ(หากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบซ่อมได้อีก 1 ครั้ง)
 • กิจกรรมมอบ Certificate ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

วันที่ 1 บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 40%    ฝึกปฏิบัติ 50%           เกม/กิจกรรม  10%

วันที่ 2 บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 20%    ฝึกปฏิบัติ 50%           เกม/กิจกรรม  30%

วันที่ 3 บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 20%    ทดสอบรายบุคคล 70%  สรุปเสนอแนะ  10%    

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       18 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     

กรุณากรอกข้อความ...