หมวดหลักสูตร : สำหรับ HRM & HRD

      หลักสูตร กฎหมายแรงงาน เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

      หลักสูตร ระบบและเทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยง (Technical Coaching & Mentoring)

 

 

       หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้


 

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย

2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตระหนักในความสำคัญของการตักเตือนและการลงโทษทางวินัยที่มีผลต่อการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร

4. ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นผู้นำ หรือ หัวหน้างานที่ดีมีความยุติธรรม

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

 1.   กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง  ผู้บังคับบัญชา และผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท
 2.   แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
 3.   วินัยของพนักงาน
 4.   สาเหตุของการทำผิดทางวินัยของพนักงาน
 5.   หลักการพิจารณาความผิดทางวินัย
 6.   ผู้มีอำนาจในการตักเตือนและลงโทษทางวินัย
 7.   ขั้นตอนการแจ้งและวิธีแจ้งหนังสือตักเตือน
 8.   การแจ้งหนังสือตักเตือน กรณีพนักงานไม่ยอมรับหนังสือเตือน
 9.   อายุความหนังสือตักเตือน
 10.   โทษทางวินัยและผลกระทบจากการลงโทษทางวินัย
 11.   กระบวนการสอบสวนเพื่อการลงโทษทางวินัย
 12.   เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย
 13.   การบันทึกคำสอบสวนข้อเท็จจริงและการให้ถ้อยคำ
 14.   การรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนการกระทำความผิด
 15.   การพิจารณาวินิจฉัยจากข้อเท็จจริง
 16.   เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
 17.   บทบาทของหัวหน้างานในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
 18.   ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือตักเตือน/ลงโทษ
 19.   การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่จ่ายค่าชดเชย
 20.   ตัวอย่างคำพิพากษา

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

 

 

หลักสูตร ระบบและเทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยง (Technical Coaching & Mentoring)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่ได้รับคัดเลือก หรือ เกี่ยวข้องกับระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. มีความรู้และความเข้าใจในการเป็นพี่เลี้ยง และบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง
2. ฝึกปฏิบัติการแนะนำให้คำปรึกษาและการให้ Feedback เชิงบวก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเป็นพี่เลี้ยง
3. เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดความคิดที่เหมาะสมต่อไป
4. เข้าใจระบบการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 บทบาทหน้าที่และความสำคัญของพี่เลี้ยง

 • Ice breaking “Listening”
 • คุณสมบัติของ สุดยอดพี่เลี้ยง
 • ความสำคัญ และ จุดมุ่งหมายของ ระบบพี่เลี้ยง ภายในองค์กร
 • Workshop : ฉันคือสุดยอดพี่เลี้ยง

Module 2 ปรับกระบวนคิด สู่ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 • ความลับของสมอง (เรื่องของความคิด)
 • เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
 • จิตสำนึกรักองค์กร

Module 3 ทักษะสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง

 • ทักษะการให้คำปรึกษา และ การแนะนำ
 • ทักษะการให้ Feedback เชิงบวก
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

Module 4 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จ

 • Key Success ของการเป็นพี่เลี้ยง
 • หายนะ!! แน่ถ้ามีพี่เลี้ยงแบบนี้
 • Workshop : Mind map ทักษะพี่เลี้ยงของคุณ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.