หมวดหลักสูตร : ความปลอดภัยและชีวอนามัย

        หลักสูตร การฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2558

       หลักสูตร การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) (PPE)

       หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน First Aid and Basic Life Support (BLS : CPR)

       หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (Safety with Chemicals and Hazardous)

       หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (Hearing Conservation Program: HCP)

 

       หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้


 

หลักสูตร การฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง แนวคิด และทฤษฎีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ข้อกำหนด และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1  แนวคิด และทฤษฎีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

Module 2  ข้อกำหนด และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

Module 3  กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2558
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนด 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

         1.   มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และสามารถ
         2.  ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1. กฎหมายในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2558

2. ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า และปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า 

3. ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

4. วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล

 

การประเมินผลการฝึกอบรม :  ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

                                 -  ทฤษฎี 60%
                                 -  ปฏิบัติ 100%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

 

หลักสูตร การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment) (PPE)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

            1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์คุ้ม ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

          2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามลักษณะงาน และวิธีการใช้งานถูกต้องเหมาะสม

          3. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

          1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

          2. มาตรฐานของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

          3. ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

          4. การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          5. กรณีศึกษา ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

หลักสูตรที่ต้องผ่านมาก่อน ความปลอดภัยในการทำงาน (พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554) (ถ้ามี)

 

การประเมินผลการฝึกอบรม :  ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

                                1. ผ่านการฝึกอบรม และต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมง

                                2. ผ่านการทดสอบ โดยสอบได้ไม่น้อยกว่า 80%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 
First Aid and Basic Life Support (BLS : CPR)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 3ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

         1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

         2. สามารถประเมินสถานการณ์ได้ และเลือกวิธีการปฐมพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

         1. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

         2. วิธีการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย

         3. วิธีการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (สำหรับประชาชนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์)

         4. การเลือกวิธีการปฐมพยาบาลอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

         5. ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

การประเมินผลการฝึกอบรม :  ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
                                  1. เข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมง
                                  2. ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี 80%
                                  3. ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ 100%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
(Safety with Chemicals and Hazardous)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือควบคุมดูแลเกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 3ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

             1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และแผนฉุกเฉิน ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

            1. หลักการทั่วไปในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

          2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

          3. หลักการจำแนกประเภท การเก็บรักษา การควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย

          4. การเคลื่อนย้าย การแบ่งจ่าย การถ่ายเทสารเคมีและวัตถุอันตราย

          5. แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

 

การประเมินผลการฝึกอบรม : ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
                                 1. ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่หน่วยฝึกอบรมกำหนด

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม   6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
(Hearing Conservation Program: HCP)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 4ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

             1.  มีความรู้ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกำหนด

             2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง การชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์อันตรายจากเสียงดัง รวมถึงสามารถเลือกใช้ PPE และบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

           1. หลักการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

          2. การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์อันตรายจากเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน

          3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          4. การเลือกใช้ PPE เพื่อลดเสียง และการบำรุงรักษา PPE

 

การประเมินผลการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบทฤษฎี 60% หรือตามที่บริษัทกำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 60%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.