หมวดหลักสูตร : การบริการ การขาย และการตลาด

 

      หลักสูตร Change To Professional Super Sale (เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ)

      หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

      หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการด้วยใจ (Services mind)

      หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

     หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานจัดส่งสินค้า

      หลักสูตร ศิลปะการติดตามทวงหนี้

      หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจ ด้วยงานขายหน้าร้าน (Strategic Sales Approach)

 

    หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้

 

หลักสูตร Change To Professional Super Sale (เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับในองค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานขายหรือสนับสนุนการขาย
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและจิตวิทยาการการขาย

2. เกิดจิตสำนึกในการบริการที่ดีมีมุมมองที่ถูกต้องกับงานขาย

3. สามารถนำความรู้บวกกับประสบการณ์ของตนเองนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการขายอย่างต่อเนื่อง

4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเอง นำไปสู่ ประสิทธิภาพ และผลิตผล ขององค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 Start To Professional Selling

 • ปิดระมิดการขาย (รู้จัก  จดจำ  สนใจ   ทดลองใช้    ซื้อซ้ำ)
 • ปัจจัยที่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ (Function & Emotions)
 • การตลาด 4.0
 • สำรวจความพร้อมที่จะเป็นนักขายมืออาชีพ
 • Workshop : สร้างเครื่องมือการขายที่สอดคล้องกับปิระมิดการขาย

Module 2 Professional Selling The Process

 • กระบวนการและขั้นตอนการขาย           

          - เตรียมก่อนการขายแบบมืออาชีพ
          - เทคนิคการนำเสนอการขาย
          - เทคนิคการเจรจาต่อรอง
          - เทคนิคการปิดการขาย 3 ครั้ง
          - การติดตามหลังการขาย ทั้งกรณีที่ปิดการขายได้ และ ปิดการขายไม่ได้

 • เทคนิคการปิดการขายขั้นเทพ (WRIO Technich)
 • เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
 • ข้อห้าม!! ในการขาย
 • Role Play : sale Talk และ จำลองการขายจริง (แบบทีม)

Module 3 Customer Relation Management

 • เรียนรู้และเทคนิคจัดการลูกค้า 4 กลุ่ม ( DISC )
 • ลูกค้า กับ ความคาดหวังการขาย (ลูกค้าไม่ได้คาดหวังที่จะซื้อในครั้งแรกเสมอไป)
 • เทคนิคการรักษาฐานลูกค้า (Customer Retention) และการจัดกลุ่มลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management)
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมกับจิตวิทยาการขาย (Behavioral Economics)

Module 4 บทสรุป Change To Professional Super Sales (เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ)

 • รู้เรา – เข้าใจเขา(ลูกค้า) – เทคนิคดี – ข้อมูลแน่น – นำเสนอเยี่ยม – ปิดยอดได้ – ไม่ทิ้งกัน(หลังการขาย)
 • คุณคือสุดยอดนักขายมืออาชีพ
 • แรงบันดาลใจดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านบริการ หรือทุกคนในองค์กรเพราะลูกค้ามีทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก 
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

 1. ตระหนักถึงความสำคัญของงานบริการทั้งลูกค้าภายใน-ภายนอก และสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
 2. เข้าใจการบริการลูกค้า มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Do & Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้
 3. เข้าใจการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1. เรียนรู้ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)

2. เรียนรู้ความสำคัญของการที่เราบริการเพื่อองค์กร “ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ”

3. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาติดต่อทั้งลูกค้าภายใน และภายนอก

4. เรียนรู้ความสำคัญและความเข้าใจในการมีบุคลิกภาพ  การสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

5. เรียนรู้ปัจจัยการสร้างบุคลิกภาพที่ดี เพื่องานบริการที่ดีลูกค้าประทับใจ

6. เรียนรู้บุคลิกภาพภายใน-ภายนอก มีผลต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย

7. เรียนรู้ลักษณะบุคลิกภาพที่สง่างาม (มาดที่ต้องตา  วาจาที่ต้องใจ)

8. เรียนรู้บุคลิกภาพการยิ้ม  การเดิน  การยืน  การแนะนำลูกค้า  การยื่นเอกสาร นามบัตร

9. เรียนรู้เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคนเพื่องานสำเร็จ

10. เรียนรู้เรียนรู้การสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการ  การอธิบาย และการตอบคำถามลูกค้าที่ให้เกิดความประทับใจ

11. เรียนรู้การสื่อสารอย่างสันติเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

12. เรียนรู้การใช้คำพูด มารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

13. เรียนรู้พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการสื่อสาร(Do & Don’t)

14. เรียนรู้เรียนรู้การพูดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ การปฏิเสธอย่างนุ่มนวล

15. สรุป  ถาม ตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการด้วยใจ (Services mind)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ 

1.  ได้เรียนรู้บทบาทของตนเอง และความสำคัญของงานบริการ การสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลรอบข้าง (ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก)

2. เคล็ดลับของการสื่อสารทั้งภาษากาย  น้ำเสียง คำพูดที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานและการบริการ

3. ปรับเปลี่ยนมุมมอง และ ทัศนคติ ในการเป็นนักบริการมืออาชีพยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

4. ทราบวิธีการต่าง ๆ ในงานบริการและนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้โดยตรง

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1.  เรียนรู้ความสำคัญ  ความหมายของงานบริการขององค์กร และการมีจิตบริการ (Service Mind)  คืออะไร

2. เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคิดอย่างไรกับบุคคลรอบข้างให้มีความสุขซึ่งมีผลกับงานบริการโดยตรง

3. เรียนรู้ผลของการบริการ “ทำไมเราต้องสร้างคุณภาพในงานบริการให้องค์กร” และการสร้างจิตสำนึก และผลงานในงานบริการ

4. เรียนรู้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังในการใช้บริการของเรา(ลูกค้าภายใน-ภายนอก)และสิ่งที่ลูกค้าคาดไม่ถึงกับบริการของเรา

5. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศ

6. เรียนรู้เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้อง  (การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ และอื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้ดีเลิศ)

7. เรียนรู้การใช้น้ำเสียง  คำพูด  ภาษากาย  บทสนทนาให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มาใช้บริการ

8. เรียนรู้มารยาทที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในงานบริการ (Do & Don’t)

9. สรุป  ถาม – ตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงาน หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้วยใจ (Service mind)

2. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนต่อลูกค้า ตลอดจนการใช้คำพูดต่างๆ อย่างเหมาะสม

3. สามารถออกแบบมาตรฐานการให้บริการได้

4. สามารถรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 บริการด้วยใจ (Service mind)

 • ความหมาย และ ความสำคัญของการบริการ
 • ผลเสียที่เกิดขึ้น หากบริการแย่ !!
 • ระดับความพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 5 ระดับ
 • คุณลักษณะของนักบริการที่ประสบความสำเร็จ
 • Work shop : นักบริการมืออาชีพ (กิจกรรมระดมสมอง)

Module 2 มาตรฐานการบริการ (Services Standard)

 • อะไรคือความต้องการของลูกค้า ???
 • ตัวชี้ดวัดที่บอกว่า “บริการที่เป็นเลิศ”
 • กระบวนการในการให้บริการ
 • จุดใดบ้างที่ต้องสร้างความประทับให้ลูกค้า (Customer Touch point)
 • หลักการสร้างมาตรฐานการบริการ
 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
 • Work shop : ออกแบบมาตรฐานการบริการ

Module 3 การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

 • บุคลิกภาพ การปฏิบัติตนต่อหน้าลูกค้า (การไหว้ , การยืน , การเดิน , ท่าทาง)
 • เทคนิคการ ตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า
 • เทคนิคการสื่อสารและตอบคำถามลูกค้าอย่างมั่นใจ
 • เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนลูกค้าด้วกฏ LAST

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานจัดส่งสินค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า  และพนักงานจัดส่งสินค้า  พนักงานขับรถ
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. สร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ

2. เข้าใจขั้นตอนในการเข้าพบลูกค้าหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. รู้จักใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

4. สามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1. เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการ   ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร

2. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ

3. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ

4. เรียนรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการปฏิบัติงาน

5. เรียนรู้การปรับทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ

6. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการ ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

7. เรียนรู้การกำหนดวิธีการในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและการส่งสินค้าเมื่อถึงสถานที่ลูกค้า

8. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือบุคคลที่เข้าไปติดต่อ

9. เรียนรู้การสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการและการเข้าพบลูกค้า การอธิบาย และการตอบคำถามลูกค้า

10. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการขนส่งสินค้า และการตอบคำถามที่เหมาะสมกับลูกค้า

11. เรียนรู้การรับคำร้องเรียนลูกค้าและการดำเนินการให้จบกระบวนการของงาน

12. ถาม-ตอบ และการสร้าง Commitment ที่ดีในงานบริการ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร ศิลปะและกลยุทธ์ในการติดตามทวงหนี้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานติดตามหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (1 รุ่น ไม่ควนเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

                 1. สามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. พัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้จริง

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1.สาเหตุ ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

2.ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้
         - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้
         - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำเสียง
         - คำพูด, น้ำเสียง, ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

3.ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท

4.Roleplay แสดงบทบาทสมมติ  ในการติดตามหนี้ อาทิ

         - ลูกค้าชอบผัดผ่อน
         - ลูกค้า บ่ายเบี่ยงการชำระ
         - ลูกค้าโกรธง่าย
         ฯลฯ

5.ความสำคัญ และหลักการเจรจาต่อรองเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการ

6.วิธีการเจรจาต่อรองที่จะประสบผลสำเร็จในงานแบบได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

7.ขั้นตอนการวางแผน กระบวนการในการเจรจาต่อรอง  การจูงใจ

8.ทักษะต่าง ๆ ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของนักเจรจาต่อรอง

   (การฟัง  การจับประเด็น การโน้มน้าวใจ การควบคุมอารมณ์)

9.บันได 10 ขั้นในการเจรจาต่อรองให้ได้ประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     

 

หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจ ด้วยงานขายหน้าร้าน (Strategic Sales Approach)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ พนักงานบริการหน้าร้าน รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

     1. ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีกับงานขายแบบมืออาชีพ
     2. สร้างความเข้าใจ และสามารถพัฒนาทักษะการขายด้วยเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากการอบรม
     3. ผู้เรียน สามารถนําไปใช้ให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กร นําเสนอการขายและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 คุณค่าของการงานขายและการบริหารการขาย

          • ทัศนคติเชิงบวกในการบริการและการนําเสนอขาย
          • การบริการเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

Module 2 ประเภทของลูกค้า และการเข้าใจความต้องการของลูกค้า

          • ลูกค้า และพฤติกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ
          • การเข้าใจความต้องการของลูกค้า
          • พฤติกรรมของลูกค้าและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Module 3 พิชิตใจลูกค้าด้วยการนําเสนอขายอย่างเข้าถึง

          • การสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ
          • การรับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างได้ใจ
          • เทคนิคการโน้มน้าว และสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า

Module 4 เทคนิคการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าและการนําเสนอขายอย่างได้ผล

          • 4 เทคนิคการสร้างคุณค่าด้วยการนําเสนอขาย
          • การนําเสนอคอร์ส และโปรโมชั่น ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
          • เทคนิคการปิดการขาย

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.