หมวดหลักสูตร : ทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงาน

หลักสูตร พลังแห่งจิตสำนึกรักองค์กร  (The Power of Organization Awareness)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับขององค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ 

1. แนวคิด และแนวทางในการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน บุคคลรอบข้าง หัวหน้างาน องค์กรและลูกค้า

2. ตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงาน  การทำงานเป็นทีม และประสบผลสำเร็จในการทำงานเชิงรุก  รวมถึงความกระตือรือร้นในการทำงาน และการช่วยเหลือ  การมีน้ำใจให้กับบุคคลรอบข้าง

3. เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY  เพื่อให้เกิดความรัก ทัศนคติที่ดี มีความผูกพันในองค์กร เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอันมีผลสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

4. เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์กร

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)      

1. เรียนรู้วงจรพฤติกรรมการคิดเชิงบวก เพื่อการปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังในการทำงาน

2. เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPYในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3. เรียนรู้ความรู้สึกที่ดีกับองค์กร และการมีจิตสำนึกในงานบริการเพื่อทำให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตการทำงาน

4. เรียนรู้การทำงานในองค์กรตามเป้าหมายด้วย 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา

5. เรียนรู้การตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบ  การมีน้ำใจในการทำงานร่วมกันในองค์กร มีความกระตือรือร้นและการทำงานอย่างเชิงรุก 

6. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีในการทำงานร่วมกัน

7. เรียนรู้ลักษณะของทีมงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของทีมและตัวเรา

8. เรียนรู้วิธีขจัดความเครียดในการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก

9. เรียนรู้การปรับ  เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี สามารถช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจได้หรือไม่

10. เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  หน่วยงาน ในการอยู่ร่วมกัน

11. เรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

12. เรียนรู้พฤติกรรมที่ควรส่งเสริมในการทำงานเป็นทีม และการวางเป้าหมายร่วมกัน

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%

เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับขององค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เข้าใจความสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการมการฝึกอบรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
3. เกิดทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองส่งผลให้ผลผลิตในการทำงานสูงขึ้น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)      

Module 1 เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

 • Ice breaking “Trust”
 • ความเชื่อใจ พลังแห่งความสำเร็จ (TREE MODEL)
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำงาน

Module 2 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

 • องค์กรประกอบของการสื่อสารภายในองค์กร
 • หยุดส่งต่อพลังลบ เริ่มส่งต่อพลังบวก (กระบวนการสื่อสานอย่างมีประสิทธิภาพ)
 • จะสื่อสารอย่างไร ให้มี “พวก” (เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงาน)       

Module 3 เทคนิคการประสานงานและทำงานเป็นทีม

 • เคล็ด(ไม่)ลับทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 • สมการในการสร้างทีมงานที่ประสบความสำเร็จ
 • 7 เทคนิคการประสานงานขั้นเทพ

Module 4  บทสรุป คิด+ทำ+ปรับปรุง=ความสำเร็จ

 • Key Success ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • จิตสำนึกความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกรักองค์กร สำคัญอย่างไร ในชีวิตคุณ
 • แรงบันดาลใจดีๆ กำลังใจดีๆ ในการทำงาน 

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

  

                     


 

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารสายงานและหัวหน้างานในองค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

     1. สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเอง นำไปสู่ ประสิทธิภาพ และผลิตผล ขององค์กรมากขึ้น

     2. ปรับกระบวนการคิดและสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ทักษะในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

     4. สามารถสร้างเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจของพนักงานในองค์กรได้

     5. มีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาในการบริหาร

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)      

Module 1 เรียนรู้ตัวเอง เพื่อ เข้าใจผู้อื่น

 • ธรรมชาติของมนุษย์ (HUMAN NATURE)
 • คนทำงานต้องการอะไร และ อะไรจะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • ทศลักษณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน (จิตสำนึกในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ)
 • วงจรผลลัพธ์ของมนุษย์ และ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
 • สมการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • Workshop : พนักงานในฝัน (กิจกรรมระดมสมองพร้อมนำเสนอ)

Module 2 อะไรจูงใจให้คนทำงาน

 • Gap of generation
 • โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ (Transaction Analysis Model)
 • Workshop : Transaction Analysis Test
 • ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theories)
 • ประเภทของแรงจูงใจ

Module 3 เครื่องมือและกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ

 • กระบวนการการเกิดแรงบันดาลใจ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในองค์กร
 • เครื่องมือ ในการสร้างแรงจูงใจในองค์กร
 • Workshop : ออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในองค์กร
 • Learning by activities : ปัญหาและอุปสรรค
 • สรุปการเรียนรู้ “แรงบันดาลใจดี ๆ ที่จะทาให้อยากกลับไปทำงาน”

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อ ทีมงานที่ทรงประสิทธิภาพ
(Team work For Team Performance)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานระดับผู้นำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร) 

 

สิ่งที่จะได้รับ

1.  ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ได้ฝึกปฏิบัติการบริหารทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนทีมได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)      

Module 1 Team Performance

 • Ice breaking “Trust” + Activity based learning : สะพานสานสัมพันธ์
 • One man show VsTeam work  (ความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างทำงานคนเดียวกับทำงานเป็นทีม
 • ตัวชี้วัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

             - Process (การบริหารกระบวนการทำงาน)
             - People (การบริหารคน)
             - Performance (การขับเคลื่อนผลงาน)

 • 3 ลักษณะของทีมงานที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกมีเหมือนกัน
 • Workshop : ออกแบบทีมที่มีประสิทธิภาพตาม Model 3P

Module 2Professional Team

 • บทบาทในทีม (Roles and responsibilities)
 • 9 คุณลักษณะผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • 8 คุณลักษณะสมาชิกทีมที่ประสบความสำเร็จ
 • The Power of Mindset (Growth Mindset vs. Fixed Mindset)
 • จิตวิทยาการบริหารทีม (DISC Model)
 • Workshop : การทำงานร่วมกันกับคน 4 กลุ่มพฤติกรรม
 • เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง (Conflict management)
 • Activity based learning : เงื่อนอุปสรรค

Module 3Team Performance Process

 • 9 ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม
 • ข้อควรรู้ในการสื่อสาร และ เทคนิคการประสานงานได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
 • จิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกการเป็นเจ้าของร่วม
 • แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Passion to success)
 • Workshop : การบริหารทีมงานในสภาวการณ์ต่างๆ
 • สรุปการเรียนรู้ บันได้ 7 ขั้นสร้างทีมงานประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร สร้างนิสัยทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Proactive to Success)

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานระดับผู้นำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร) 

 

สิ่งที่จะได้รับ
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
2. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
3.  สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆในการเป็น “พนักงานมืออาชีพ” ในยุคดิจิทัล
4. สามารถนำความรู้ แนวคิด และเครื่องมือจากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)      

 Module 1 “Attitude” (เปลี่ยนมุมคิด สร้างทัศนคติในการทำงานเชิงรุก)

 • Ice breaking activity :กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย(เกม 8 ช่อง)
 • รู้จักตัวเองด้วยหน้าต่าง 4 บาน (The Johari Window)
 • เข้าใจตัวเองด้วยภูเขาน้ำแข็ง (Ice breaking)
 • เรียนรู้ความคิด 2 แบบ (Fixed mindset & Growth mindset)
 • Workshop : (ทีม) มองเรื่องลบ ให้เห็นมุมบวก

Module 2 “Behavior” (สร้างนิสัยเชิงรุก เอาชนะความเคยชิน)

 • เรียนรู้โครงสร้างบุคลิกภาพ และทำแบบประเมินบุคลิกภาพ “ฉันเป็นคนแบบไหน”
 • Personality Test : D I S C Model (USA License)
 • 4 ตัวแปรที่มีผลต่อนิสัย ( B A S E )
 • เรียนรู้วงจรนิสัย (Habit loop + Willpower)

Module 3 “Competency” (ความสามารถการทำงานเชิงรุก)

 • การคาดการณ์และวางแผน (Sense-Making)
 • การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (Analytical Thinking)
 • Learning by Activity: (ทีม) เกมฟันเฟืองการคิด
 • การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญ (Time Management)
 • Workshop : (รายบุคคล) ฝึกบริหารเวลาด้วยกระดาษแผ่นเดียว

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.