หมวดหลักสูตร : ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

      หลักสูตร Advance Coaching  For Peak Performance

      หลักสูตร Digital Management For Manager (กรอบการบริหารคนในยุคดิจิตอลสำหรับผู้จัดการ)

      หลักสูตร Strategic Business Planning and Implementation

      หลักสูตร Strategic Thinking and Business Analysis

      หลักสูตร เคล็ดไม่(ลับ)สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ

      หลักสูตร Smart Planning for Effective Organization

      หลักสูตร Powerful Communication For Manager

      หลักสูตร Professional Modern manager ( 2 DAY )

     หลักสูตร HR For Non-HR 4.0 (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 สำหรับผู้นำหน่วยงานภายในองค์กร)

     หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน( HR FOR LINE MANAGER )

     หลักสูตร Talent Management (บริหารคนเก่ง เร่งสปีดให้องค์กร)

 

หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้

 

หลักสูตร Advance Coaching  For Peak Performance

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหารขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

     1.  เรียนรู้อุปสรรคสำคัญที่ทำให้บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุผลการปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ
     2. เรียนรู้เทคนิคการฝึกขั้นสูงที่สามารถช่วยให้พนักงานสามารถเอาชนะอุปสรรคและเพิ่มการแสดงของแต่ละบุคคลได้
     3. เข้าใจพฤติกรรมของผู้คน และความต้องการภายในที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เพื่อปรับปรุงการสื่อสารที่เหมาะสมที่จะสามารถผลักดันให้ผู้คนทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1. การนำและบริหารด้วยระบบสมอง (Brain Based Leadership)

 • ความเข้าใจระบบสมองกับพฤติกรรมมนุษย์
 • ปรับฐานความคิดของผู้เข้าอบรม เข้าใจ mindset ของความเป็นโค้ช

2. ศาสตร์การโค้ชสำหรับผู้นำแห่งอนาคต

 • ความหมายของการโค้ช
 • ประเภทของการโค้ช
 • หลักและมาตรฐานการโค้ชแบบสากล
 • TAPs Model
 • การโค้ชด้วยตัวแบบ GROW Model

3. ฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วย GROW Model

 • Goal: การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART
 • Reality: การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
 • Option: การสรรหาทางเลือกเพื่อการพัฒนา
 • Will: การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเพื่อการปฏิบัติ

4. การติดตามผลการโค้ชด้วย Follow Model

 • Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น
 • Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด
 • Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง
 • Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร
 • Outlook  มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง
 • Way forward   มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร

5. เรียนรู้โหมดการรับรู้ ของมนุษย์ เพื่อการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
6. DISC ประเภทของคนและความต้องการของมนุษย์
7. เรียนรู้การจัดการคนตามประเภท และตามความต้องการของคนทำงาน
8. การตั้งคำถามที่ทรงพลัง
9. การฟังเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง
10. workshop - ฝึกปฏิบัติการโค้ชตนเอง และโค้ชในห้องเรียน

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร กรอบการบริหารคนในยุคดิจิตอลสำหรับผู้จัดการ 
Digital Management For Manager 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป , ผู้จัดการ , ผู้นำทีม , ผู้บริหารหน่วยงาน 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ 

     1.ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัว เข้าสู่การทำงานในยุคดิจิตอล
     2.มีความรู้ (knowledge) ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติของคนมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารคนยุคดิจิตอลในปัจจุบัน
     3.มีเครื่องมือในการบริหารคนอย่างยืดหยุ่น ตามสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร
     4.สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)  

Module 1 Digital Management
    • Familiarization activities (กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์)
    • วิกฤตเรื่อง “คน” ที่ต้องเตรียมรับมือ (People in Crisis)
    • Digital Worker Framework (I-C-E Model) (กรอบการทำงานยุคดิจิตอล)
    • 18 “Digital Mindset” For Workplace
    • Workshop : การบริหาร 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลงาน
Module 2 People Management
    • Characteristics of Digital Manager (3C Model Climate + Culture + Creativity)
    • Digital Leadership (การพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล)
    • Situational Leadership (เครื่องมือการบริหารคนตามสถานการณ์)
    • Employee Engagement Management (EMS) (การบริหารความผูกพันธ์ทีมงานตาม Q12)
    • Workshop : การออกแบบตารางงานประจำวันที่สอดคล้องกับ  Employee Engagement Management
 
  • สรุปการเรียนรู้ด้วย : 10 บริหารคนอย่างไรให้ประสบความสาเร็จในยุคดิจิตอล

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                   40%
2.กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                      50%
3.เกมส์ที่ออกแบบมาจากพฤติกรรมศาสตร์ (ที่สอดคล้องกับบทเรียน)                10%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร Strategic Business Planning and Implementation

เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้บริหารหน่วยงานในองค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เข้าใจขั้นตอนการกำหนดนโยบายบริหาร และจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งตั้งแต่การวิเคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ จนถึงการสร้างแนวทางสู่การปฏิบัติจริง

2. เรียนรู้การกำหนดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ขององค์กร

3. สามารถสร้างแผนการปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

4. ตระหนักถึงความสำคัญ ของเป้าหมายองค์กร คือ กำไร  เติบโต  ยั่งยืน

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points) 

Module 1 : แนวคิดและหลักการกำหนด Vision & Mission

 • การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
 • แนวคิด Business Model Canvas
 • กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ Vision
 • Mission & Core Value
 • Work shop (กลุ่ม) : SWOT Analysis & Set Vision & Mission

Module 2 : การวิเคราะห์องค์กร และกระบวนการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร จากจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่
 • วิเคราะห์แรงกระทบในการดำเนินธุรกิจด้วย Five Forces Model
 • การเปรียบเทียบกับองค์กรต้นแบบหรือ การใช้ Benchmark
 • การวางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทาง ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม
 • การวางเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์
 • Goals Setting ให้ได้ผลด้วย KPIs แบบ 4 ระดับ
 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard
 • การวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก และ สร้างกลยุทธ์รอง

Module 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการ

 • การจัดทำ Business Alignment
 • การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ : Action Plan
 • การกำหนด ตัวชี้วัด หรือ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์
 • Work Shop : แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  (เป็นกลุ่มหน่วยงาน)
 • นำเสนอแผนงานหน่วยงานละ 10 นาที
 • สรุปและรับฟังข้อเสนอแนะ
 • ถาม-ตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

 หลักสูตร Strategic Thinking and Business Analysis
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างานระดับกลาง และผู้จัดการ 1 รุ่น  ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

สิ่งที่จะได้รับ

 1.  สามารถวิเคราะห์ธุรกิจในองค์การของตนเองได้
 2.  สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ให้แต่ละภาคส่วนของธุรกิจ
 3.  สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์การ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)   

Module 1 : การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas เพื่อความเข้าใจภาพรวมธุรกิจก่อนกำหนดกลยุทธ์

Module 2: การคิดเชิงกลยุทธ์กับความสำเร็จของผู้นำ

 • คุณลักษณะพิเศษของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
 • ความหมายและลักษณะสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
 • ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ต่อความสำเร็จของผู้นำ

Module 3: องค์ประกอบสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์

 • ตัวแปรสำคัญที่ใช้ประกอบในการคิดเชิงกลยุทธ์ (7P)
 • วิธีการคิดที่เป็นองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์

              - การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
              - การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
              - การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
              - การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)

 • Workshop : กรณีศึกษาเพื่อฝึกการคิดในรูปแบบต่าง ๆ
 • กระบวนการหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์
          - คำถามสำคัญซึ่งใช้เป็นกรอบกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
          - หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์
          - การกำหนดและคัดเลือกกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • Workshop: ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

 Module 4: การสร้างความเติบโตให้กับองค์กรด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์

 • จุดเสริมสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ
 • ความสัมพันธ์ของการคิด การวางแผน และการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 • Workshop: ฝึกการกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กร

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร เคล็ดไม่(ลับ)สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างานระดับกลาง และผู้จัดการ (1 รุ่น ม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นผู้นำ และหลักของการนำที่ดี
 2. เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงาน และปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชากับ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. ปรับมุมมองของผู้นำ สู่ผู้นำยุค 4.0 อย่างเต็มตัว (เน้นการบรูณาการทรัพยากรทุกส่วนในการบริหารจัดการ)

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 :บทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นำ (Work shop แนะนำตัวของผู้เข้าอบรม)

 • ความหมายและความสำคัญของผู้นำ
 • องค์ประกอบของภาวะผู้นำ
 • ทักษะของผู้นำ
 • บทบาทของผู้นำที่ดี
 • ข้อแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้นำ

Module 2 : ลักษณะผู้นำที่จะสร้างลูกน้องให้เกิดพลังในการทำงาน

 • สื่อสารเป้าหมายอย่างชัดเจน
 • ดึงศักยภาพของลูกน้องออกมา
 • คิดถึงผลกระทบของงาน
 • หาวิธีให้ลูกน้องทำงานร่วมกันผู้อื่นได้อย่างไร
 • ให้กำลังใจ
 • ผู้นำต้องมีความคิดสร้างสรรค์
 • ฟังความคิดเห็นของลูกน้อง และมีความสุภาพ 
 • บริหารจัดการกับลูกน้องที่มีนิสัยส่วนตัวเป็นอุปสรรคในการ
 • ผู้มีศิลปะในการบังคับบัญชา
 • Work shop กิจกรรมกลุ่ม

Module 3 :  5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ

 • การสร้างวิสัยทัศน์ให้ตนเอง
 • มีความหลงใหลในงานที่ทำ
 • มีความสามารถในการตัดสินใจ
 • การมีทักษะในการสร้างทีม
 • Work Shop เล่นเกมส์

Module 4 : ขั้นตอนการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)

 • ความสำคัญของการสอนงาน (OJT)
 • ประโยชน์ของการสอนงาน
 • จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
 • วิธีการสอนงานแบบต่างๆ
 • เนื้อหาและกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสอนงานแบบ OJT
 • หลักของการสอนงาน  5 ขั้นตอน
 • ผู้สอนงานที่ดีและประสบผลสำเร็จ
 • Work shop เขียนแผนสำหรับการสอนงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

 หลักสูตร Smart Planning for Effective Organization
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และผู้จัดการในองค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

      1. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์การวางแผนและการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      2. มีทักษะในการวางแผนและการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
      3. สามารถวางแผนการบริหารงาน บริหารตนเอง และบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)   

Module 1. ศาสตร์และศิลป์ด้านการวางแผนและการบริหารผลงาน

          • การวางแผนและการบริหารผลงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
          • อุปสรรคสำคัญของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
          • ความสำคัญของการวางแผนและการบริหารผลงาน
          • บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคนทำงานยุคใหม่

Module 2. Smart Goal to Smart Plan

          • กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย
                    - S : SPECIFIC เฉพาะเจาะจง ชัดเจน (อะไร / เท่าใด / เมื่อไหร่)
                    - M : MEASURABLE สามารถวัดเป็นตัวเลขได้
                    - A : ATTAINABLE มีโอกาสสำเร็จ เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ
                    - R : RELEVANT มีความสำคัญเชื่อมโยงกับเป้าหมาย/ทุกคนยอมรับ
                    - T : TIME-BASED สามารถตรวจสอบและติดตามได้

          • Time Management การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
          • Workshop : การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART

Module 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการออกแบบทางเลือก

          • การวิเคราะห์เป้าหมายด้วยปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ในการทำงาน (Reality)
          • การออกแบบทางเลือก และการประเมินทางเลือก (Solutions)
          • Workshop : ฺBrainstorm การออกแบบทางเลือก

Module 4. Smart Planning for Effective Organization

          • การกำหนด Action Plan เพื่อการสร้างผลงาน
          • การระบุผังระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการทำงาน
          • Workshop Smart Planning for Effective Organization

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร Powerful Communication For Manager

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการแผนก ขึ้นไปหรือผู้จัดการสาขาขององค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของลักสูตร)

 

 สิ่งที่จะได้รับ

     1. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการสื่อสารและความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง   
    
2. เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
     3. ฝึกทักษะการสื่อสารในบทบาทต่างๆ ของผู้จัดการ    
    
4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองแนวคิดในการทำงานอย่างมีความสุข สำเร็จ และสร้างสรรค์
     5. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็นผู้จัดการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน”

 • การสื่อสาร กับ วิทยาศาสตร์สมอง (brain based communication)
 • วงจรผลลัพธ์ (FEAR Model)
 • fixed mindset vs growth mindset (เรียนรู้ความคิดแบบยึดติดและความคิดแบบเติบโต)
 • Group Work Shop : ออกแบบคำพูดแบบgrowth mindset ในสถานการณ์การทำงานต่างๆ

Module 2Powerful Communication (การสื่อสารที่ทรงพลัง)

 • สมการของการสื่อสาร และ หัวใจของการสื่อสาร 5C Model
 • 3V Model (สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจคน)
 • DISC Model (สื่อสารกับลูกน้อง 4 นิสัยอย่างมืออาชีพ)
 • Group Work Shop : สื่อสารกับคน 4 กลุ่มอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Module 3 บทบาทผู้จัดการ กับ การสื่อสาร

 • บทบาทผู้จัดการกับการสื่อสารเพื่อการนำเสนอ (เน้นฝึกปฏิบัติ)
  - 3 รูปแบบการนำเสนออย่างทรงพลัง (Powerful Presentation)
  - Workshop & Role Play : เขียนโครงสร้างการพูด และ จำลองสถานการณ์ออกมานำเสนอจริง
 • บทบาทผู้จัดการกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทีมงาน (เน้นฝึกปฏิบัติ)
  - หลักการสื่อสารเพื่อการโค้ช (GROW Model)
  - หลักการสื่อสารเพื่อการติดตามงาน (FOLLOW Model)
  - หลักการสื่อสารเพื่อให้ Positive Feedback (STAR Model)
 • Practice: ฝึกจับคู่ให้ผลตอบกลับเชิงบวก

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร Professional Modern Manager ( 2 DAY )

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการแผนก ขึ้นไปหรือผู้จัดการสาขาขององค์กร
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน
เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

     1. เข้าใจบทบาทในการเป็นผู้จัดการมืออาชีพในสภาวะปัจจุบัน  และ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
    
2. เกิดภาวะผู้นำที่ดี และสามารถนำไปสร้างพลังในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. ปรับเปลี่ยนมุมมอง และ ทัศนคติ ในการเป็นผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
     4. ฝึกทักษะการเป็นที่ปรึกษาให้ลูกน้อง  การแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และการแสดงออกอย่างมืออาชีพ
     5. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็นผู้จัดการที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

DAY 1

Module 1 StartTo Professional Manager

 • Management Evolution1.0 – 4.0  (วิวัฒนาการของการบริหาร)
 • Change Management  (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
 • THE PEOPLE SIDE OF CHANGE& PHASES OF A CHANGE PROJECT (กลยุทธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง)
 • มุมมองผู้จัดการต่างยุค (ผจก. ยุคไดโนเสาร์  กับ  ผจก. ยุคดิจิตอล)
 • ขีดความสามารถของ “ผู้จัดการ” ในศตวรรษที่ 21
 • 12 ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการที่เป็นผู้นำ กับ ผู้จัดการที่เป็นเจ้านาย
 • 22 บทบาทของผู้จัดการมืออาชีพยุคดิจิตอล และ การพัฒนาบทบาทผู้จัดการยุคดิจิตอล (3P Model)
 • Group Work Shop : การเชื่อมโยงสถานการณ์การบริหารกับบทบาทต่างๆ

Module 2 Leadership & Art of Commander (การพัฒนาภาวะผู้นำ และ ศิลปะการบังคับบัญชา)

 • ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำ (What’s Leadership)
 • ภาวะผู้นำ 5 ดับ (The Level of Leadership)
 • Speed of TRUST (เทคนิคการสร้างความไว้วางใจในทีม)
 • Situational Leadership  (ผู้นำตามสถานการณ์) การบริหารลูกน้อง 4 สถานการณ์
 • ศิลปะการบังคับบัญชา คน 4 สไตล์  (DISC Model)
 • Group Work Shop : สรุปการบริหารทีมอย่างมีส่วนร่วมและสร้างความยืดหยุ่น

 

DAY 2
Module 3Daily Management

 • ทักษะประจำวัน                     
  - ทักษะการสื่อสารอย่างทรงพลัง (Powerful Communication)
  - ทักษะการสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน
 • การบริหารความผูกผันของทีมงาน (Team Engagement)
 • เทคนิคการออกแบบตารางบริหารประจำวันบนพื้นฐานกิจกรรมสร้างความผูกพันทีมงาน (Q12 Model)
 • Group Work Shop  : การออกแบบตารางการบริหารงานประจำวัน

Module 4 Manager as Coach

 • Principle of Coaching
 • TAPS Model
 • Deep Listening & Questioning
 • GROW Model (Coaching process)
 • Practice : ฝึกการโค้ช
 • Deep Listening & Questioning
 • Role play : การโค้ชในสถานการณ์ต่างๆด้วยเครื่องมือ Point of you

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       12 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

 

หลักสูตร HR For Non-HR 4.0
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 สำหรับผู้นำหน่วยงานภายในองค์กร)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารหน่วยงาน, หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ สร้างแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในส่วนงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้


หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 HR 4.0 Trend (ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล)

 • ทิศทางการบริหาร “คน” ในปัจจุบันและอนาคต
 • ปัญหาด้านการบริหาร “คน” ที่เกิดขึ้นบ่อย + แนวทางการแก้ไข
 • บทบาท “ฝ่ายทรัพยากรบุคคล” และ “ผู้นำหน่วยงาน” ในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กร
 • Work shop : บริหาร“คน” ดี องค์กรได้เปรียบอย่างไร

Module 2Modern HR System (ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่)

 • การปรับปรุงและกำหนดหน้าที่งาน (Smart Job Description) ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานจริง
 • เทคนิคการบริหารกำลังคน (Manpower Planning)
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ ให้ได้คนที่ใช่ (Competency based interview)
 • เครื่องมือการพัฒนา “คน” (Training & Development)

      - 70 : 20 : 10 Model (พัฒนาคนไม่ง้องบประมาณ)

      - การพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)

 • Work shop : เครื่องมือการพัฒนา “คน” 70 : 20 : 10 Model
 • การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงาน (Career Path& Career Planning)
 • เทคนิคและทิศทางการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานในปัจุบัน (Performance Management & Development System)
 • การรักษาคนเก่ง(และดี) (Talent Management)
 • แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

  

                     


 

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารหน่วยงานHR FOR LINE MANAGER )
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ ระดับบังคับบัญชาขึ้นไป (1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งองค์กร

2. สามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 การสรรหาและคัดเลือก   (Recruitment & Selection)  

            - การสรรหา ( Recruitment ) 
            - เครื่องมือสำหรับการคัดเลือก ( Selection Tools )
            - เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Interview Technique)

Module 2 การฝึกอบรมและพัฒนา  (Training & Development)
            - On The Job Training
            - Off The Job Training 
            - การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

Module 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resources Management )
            - การบรรจุ
            - การโยกย้าย  การเลื่อนตำแหน่ง 
            - การพัฒนาสายอาชีพ ( Career Development )

Module 4 สรุปกฎหมายแรงงานที่ควรรู้
            - พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
            - พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
            - พ.ร.บ.ประกันสังคม

Module 5การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ( Employee Relation )

Module 6วินัยและการลงโทษ  ( Disciplinary Action )

Module 7การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management System )

Module 8การบริหารค่าตอบแทน (Compensation and Benefits Management )

Module 9การสร้างแรงจูงใจ ( Motivation )

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารหน่วยงานHR FOR LINE MANAGER )
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ ระดับบังคับบัญชาขึ้นไป (1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งองค์กร

2. สามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 การสรรหาและคัดเลือก   (Recruitment & Selection)  

            - การสรรหา ( Recruitment ) 
            - เครื่องมือสำหรับการคัดเลือก ( Selection Tools )
            - เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Interview Technique)

Module 2 การฝึกอบรมและพัฒนา  (Training & Development)
            - On The Job Training
            - Off The Job Training 
            - การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

Module 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resources Management )
            - การบรรจุ
            - การโยกย้าย  การเลื่อนตำแหน่ง 
            - การพัฒนาสายอาชีพ ( Career Development )

Module 4 สรุปกฎหมายแรงงานที่ควรรู้
            - พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
            - พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
            - พ.ร.บ.ประกันสังคม

Module 5การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ( Employee Relation )

Module 6วินัยและการลงโทษ  ( Disciplinary Action )

Module 7การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management System )

Module 8การบริหารค่าตอบแทน (Compensation and Benefits Management )

Module 9การสร้างแรงจูงใจ ( Motivation )

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

หลักสูตร Talent Management (บริหารคนเก่ง เร่งสปีดให้องค์กร)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (1 รุ่นไม่ควรเกิน 30 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทั้ง 7 ของหลักการบริหารคนเก่ง (Talent Management)
2. สามารถบริหารคนเก่ง สอดคล้องกับ ทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ ค่านิยมขององค์กร
3. สามารถนำเทคนิค และเครื่องมือจากการเรียนรู้ ไปบริหารคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพในยุคดิจิทัล

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 : What’s Talent Management

• Intro Talent Management by activity (The Faces Points of You)
• ความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารคนเก่งในศตวรรษที่ 21
• แนวคิด มุมมอง กรณีศึกษา “การบริหารคนเก่ง” จากองค์กรระดับโลก

Module 2 : Talent Management On Tour

• Check Points 1 : Applicant Tracking And Selection
          - Business Identification
          - Talent Criteria
          - Workshop : ออกแบบเกณฑ์พิจารณา “คนเก่ง” (Competency base)

• Check Points 2 : Induction And Onboarding
          - Onboarding & Mentor System (ระบบดูและระบบพี่เลี้ยง)

• Check Points 3 : Training And Development
          - Global CEO’s Thought(Pwc) (ถอดงานวิจัย CEO ทั่วโลกมีมุมมองต่ออนาคตอย่างไร) หมวดที่ 3 เกี่ยวข้องกับ Learning
          - What’s Next for HR (อะไรคือภารกิจของ HR ในอนาคต)
          - Learning Impact & Measurement (โมเดลในการจัดการเรียนรู้ในองค์กร)
          - Workshop : หา Need ด้วย Design Thinking

• Check Points 4 : Performance Management
          - กรอบการประเมินผลงาน “คนเก่ง”
          - Talent Level
          - Workshop : เครื่องมือในการบริหารผลงาน “คนเก่ง”

• Check Points 5 : Employee Self-Service

• Check Points 6 : Compensation Management(A B C Model)
          - การบริหารสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
          - Gallup Q12 Employee Engagement Survey

• Check Points 7 : Succession Planning
          - กระบวนการในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

• Workshop สรุปการเรียนรู้ Talent Management 7 Check Points เป็น Mind map+ นำเสนอ

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

หลักสูตร Leader As Coach

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้จัดการสายงาน(Line Manager) , ผู้จัดการแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย , ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (1 รุ่นไม่ควรเกิน 30 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

สิ่งที่จะได้รับ

     1. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามุมมองในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. สามารถพัฒนาบทบาทการโค้ช และความเป็นผู้นำ ในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้
     3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการโค้ชและสามารถให้การโค้ชทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ มุมมองต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 What’s Digital Leadership

 • Learning by activity : กิจกรรมปรับโหมดสู่การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือระดับโลก Points of you
 • Blue Ocean Leadership (ภาวะผู้นำคือการบริการ) เพราะลูกน้อง คือ ลูกค้า
 • Digital Characteristics Leader (กรณีศึกษาจาก Google)
 • The 11 Essential Changes Every Leader Must Embrace (สิ่งที่ผู้นำต้องเปลี่ยน 11 ประการ)
 • The Five Dysfunctions of a Team ( 5 จุดบอดที่ทำให้การบริหารทีมล้มเหลว)
 • Workshop : (ทีม) “Leader as Hero”

Module 2 Coaching for Team Performance

 • ความหมายและประเภทของการโค้ชตามหลักและมาตรฐานการโค้ชแบบสากล
 • The Level of Listening (การฟัง 4 ระดับ)
 • Rapport Building (เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ก่อนการโค้ช)
 • 7 เทคนิคการทำให้คนแปลกหน้าถูกชะตาคุณในครั้งแรก (FBI Model)
 • การโค้ชด้วย GROW Model และติดตามการโค้ชด้วย FOLLOW Model
 • Practice: “ฝึกการโค้ช”

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.