โครงการ แบ่งฝัน ปันรู้ สู่สังคม (ปี 6)

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม Workshop "Find You Way"

รุ่นที่ 1 (09.00 - 12.00 น.)

1. คุณวฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์             บริษัท ปัญญธารา จำกัด

2.คุณอิทธินันท์ กุลมา                   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.คุณตรัยรัฐ หงษ์ดวง                 บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

4.คุณธิติรัตน์ สุภาฉิม                   โรงพิมพ์ตำรวจ

5.คุณอาทิตย์ ครุษสัง                   บริษัทแมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส

6.คุณพัชรพล บัวเข้ม                   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

7.คุณหยาดพิลัย ศรีจันทร์              Mitsui-Soko.(Thailand) Co., Ltd. 

8.คุณธนศักดิ์  ตันสุวงษ์

9.คุณปรียานุช อุ่นศิริ

10.คุณวิชัย ศรีนันทากุล                สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

11.คุณศรีวรรณ คูสิริมงคล             ธนาคารออมสิน

 

รุ่นที่ 2 (13.00 - 16.00 น.)

1. คุณภัทธลัดดา อุปการดี             บริษัท อินเทกริตี้ (ประเทศไทย)
2. คุณอมร ลิ่วสัมฤทธิ์                 โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
3. คุณสิรินทิพย์ เอี่ยมองอาจ         
4. คุณภัชชญา โรจนากิตติภัทร        บริษัท ธนิยะ กรุ๊ป จํากัด
5. คุณธัญชนก เอี่ยมสอาด            บริษัท แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
6. คุณสุจินันท์ บุญรัตน์                บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7. คุณญาณธิชา วันนาพ่อ             บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8. คุณศุภัชฌา ณะนวล                บริษัท ไอโอนิค โลจีสติกส์ จำกัด                
9. คุณกมนทรรศน์  หล่อสุพรรณพร   
10. คุณปัญญา ศรีทอง
11. คุณรุ่งทิพย์  เมนะเศวต             BK Business Supply
12. คุณกิตติพงษ์ ปาริชาติธนกุล       ร้านกิตติพงษ์

Register Free Sharing

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน