FREE HR TOOLS• ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน(ภาษาไทย)

• ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน(ภาษาอังกฤษ)

• ตัวอย่างสัญญาค้ำประกันการทำงาน

• แบบทดสอบพฤติกรรมการทำงาน

• EQ Test

• ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลช่วงทดลองงาน

• แบบทดสอบสายตา

• แบบประเมินทัศนคติในการทำงาน

• WI การสรรหาคัดเลือก

• Competency Base Interview

• แบบทดสอบ QA

• แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ

• แบบฟอร์มใบสมัครรับคัดเลือกตำแหน่งงานว่าง(ภายใน)

• สัญญาจ้างแบบกำหนดสภาพการจ้าง

• จดหมายแจ้งการบรรจุเป็นพนักงานประจำ(ผ่านทดลองงาน)

• แบบสอบถามเพื่อจัดทำสวัสดิการประกันสังคม

• แบบสอบถามเพื่อการจัดการด้านภาษี

• แบบทดสอบบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ 

Visitors: 137,868