หมวดหลักสูตร : เพิ่มผลผลิตและการจัดการต้นทุน

   หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพและการลดต้นทุนเพื่อการพัฒนางาน

  หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วย KAIZEN

  หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

  หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic analytical for Problem Solving)

  หลักสูตร TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)

   หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ (5S for Productivity Improvement)

  หลักสูตร TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

  หลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Concept)

 

 หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้


 

 

 

หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพและการลดต้นทุนเพื่อการพัฒนางาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างานในฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต เจ้าของธุรกิจ SMEs (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 4ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

2. สามารถนำหลักการของการปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.มีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

DAY 1

               1. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างานของคนทำงาน

           2. แนวคิดของการปรับปรุงงานและองค์กร

           3. พื้นฐานของการผลิตและงานบริการ

           4. กำไร รายได้ และต้นทุน ในการผลิต

           5. ต้นทุนการผลิตและการแก้ไข

           6. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”

           7. “คุณภาพ” กับความอยู่รอดขององค์กร

           8. ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

           9. ความสำคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

          10. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพและการลดต้นทุน

          11. การสร้าง “จิตสำนึกของคนในองค์กร”

          12. องค์ประกอบและเทคนิค “การสร้างจิตสำนึกคุณภาพและการลดต้นทุน”

          13. กิจกรรมที่ใช้ในการสร้างคุณภาพและลดต้นทุนในองค์กร

          14. Work Shop “การทำงานเป็นทีมให้เกิดคุณภาพและลดต้นทุน”

          15. Work Shop “เราเป็นใคร”

          16. Work Shop “การสร้างเป้าหมายคุณภาพและการลดต้นทุนผ่านการทำงานเป็นทีม”

 

DAY 2

         1. ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบเป็นระบบ

         2. การควบคุมความสูญเสียในการผลิตและการทำงาน 7 ระดับ

         3. Work Shop “ระดมสมองเพื่อลดความสูญเสีย”

         4. เทคนิคลดความผิดพลาดในการทำงาน

         5. การสื่อสารเพื่อคุณภาพและลดต้นทุน

         6. Work Shop “การสื่อสารกับการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน”

         7. Workshop “การส่งต่องานอย่างมีคุณภาพ”

         8. เทคนิคการลดความสูญเสียและ 7 Waste

         9. Workshop “การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย”

        10. หลักการ ECRS เพื่อลดความสูญเสียและปรับปรุงงาน

        11. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

        12. Workshop “เรียงให้ไวให้ได้คุณภาพผ่านการทำงานเป็นทีม”

        13. Work Shop “การสร้างจิตสำนึกคุณภาพและการลดต้นทุน”

        14. Work Shop “โรงงานอยู่ได้พวกเราอยู่ได้”

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       12 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

 

                     


 

 

ลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วย KAIZEN
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 4ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. มีความรู้เข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ในขั้นตอนการปรับปรุงงานแบบ Kaizen
2. ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการค้นพบปัญหาและการคิดค้นวิธีการปรับปรุงทำงาน
3. สามารถนำเทคนิค Kaizen มำประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน / ปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
4. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมปรับปรุงวิธีการทำงานระหว่างหน่วยงาน

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

         1. การปรับปรุงประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ของไคเซ็น ความแตกต่างระหว่างไคเซนและนวัตกรรม แนวคิดแบบไคเซ็น

         2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น   เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการทำไคเซ็น เทคนิคการเลิก รวม เปลี่ยน กลยุทธ์ไคเซ็นนำไปสู่การไคเซ็น การจัดตั้งทีมงานไคเซ็น การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น การเลือกพื้นที่ การเลือกปัญหา การเลือกผู้นำ การเลือกสมาชิก การฝึกอบรมทีม ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น

         3. เทคนิคการระดมความคิดเห็น    เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการระดมความคิดเห็น ความหมาย องค์ประกอบของความคิดเห็น องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านความรู้สึก องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมคุณภาพ

         4. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน 7 ประการ    เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการลดความสูญเปล่า 7 ประการ ได้แก่ การผลิตมากเกินไป สินค้า    คงคลัง การขนส่ง การล่าช้า/รอคอย กระบวนการที่สูญเปล่า การเคลื่อนไหวที่ไร้ประโยชน์ ชิ้นงานที่มีข้อบกพร่อง/ของเสีย งานที่ต้องกลับมาทำ/แก้ไข/ทำลาย

         5. เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญของไคเซ็น   เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ 7 QC Tools ผังก้างปลา แผนภูมิความคิด

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

 

 

หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต line leader เจ้าของธุริจ SMEs
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 4ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. สร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. มีความมั่นใจในการเลือกใช้หลักการ PDCA ได้อย่างถูกต้อง
5. มีความเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
6. เปิดโอกาสในการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
7. สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1.ระบบการผลิตและงานบริการ

2.ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

3.การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

4.คุณสมบัติเบื้องต้นในการคิดอย่างเป็นระบบ (สังเกต วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ)

5.การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ

6.การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลาการทำงาน

7.หลัก 5 ข้อ ในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

8.แนวคิด 6 ขั้นตอนมนการปรับปรุงงาน

9.หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ

         - เรียนรู้หลักการระดมสมอง

         - หลักการวางแผน

         - หลักการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

         - การลงมือทำและการแบ่งหน้าที่

         - การประเมินผลและการปรับปรุง เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้น

10.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

Workshop1: Team Work for improvement

Workshop2: ทำงานให้ไวและได้คุณภาพผ่านการทำงานเป็นทีม

Workshop3: พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบ ในการปรับปรุงงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

รูปแบบการวัดผล (Evaluate)     Pre Test – Post Test (แบบทดสอบก่อน และ หลัง ฝึกอบรม)

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

 

หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(Systematic analytical for Problem Solving)

ลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต line leader เจ้าของธุริจ SMEs (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 4ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

 สิ่งที่จะได้รับ

1.  เลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. แนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
5. เชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
6. สร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
7. สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
8. สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1. การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
2. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
3.  หลักการเบื้องต้นของแต่ละบุคคลในการวิเคราะห์ปัญหา
4. ความเป็นมาและความหมายของเครื่องมือคุณภาพ
5. บทบาทสำคัญของผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  
6. กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
7. เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ

 • ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา
 • การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ

8. กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   

 • การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
 • การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
 • การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)
 • การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
 • การตรวจสอบ (Monitoring Phase)

9. เครื่องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
10.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
11. Workshop การค้นหาปัญหาและกระบวนการแก้ไข

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

 

 

หลักสูตร TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)

ลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต line leader เจ้าของธุริจ SMEs
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 4ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1.สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม TQM อย่างถูกต้อง
2.สามารถนำหลักการของ TQM ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.มีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

2. การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน

3. ความหมายของคำว่า คุณภาพ

4. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ TQM

5. กิจกรรมคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมการทำ TQM  

6. ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

7. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

8. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

9. ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

     Workshop1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน

     Workshop2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)

     Workshop3 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)

10. PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

11. ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

12. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

       Workshop4 การนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหา ของผู้เข้าอบรม

 13. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     

 


 

หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ (5S for Productivity Improvement)
ลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) เจ้าของธุริจ SMEs (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 4ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1.  ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points) 

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

          อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้า รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

          อธิบายทบทวนหลักการ 5ส. และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ

          อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส. การนำกิจกรรม 5ส. เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส. การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส. ได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

          อธิบายถึงการทำกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

          อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส. การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส. การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส. การจัดทำมาตรฐาน 5ส. ของหน่วยงาน และของบริษัท

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     

 


 

หลักสูตร TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
(Total Productive Maintenance)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต line leader เจ้าของธุริจ SMEs (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

 1. สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 2. สร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็นระบบ
 3. สร้างแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเตรื่องจักร อย่างเป็นมีรูปแบบ
 5. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 6. สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points) 

1.องค์ประกอบของการผลิต ด้าน ต้นทุน กำไร และรายได้
2.บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายผลิตในสายงานซ่อมบำรุง
3.ความหมายของ TPM และความแตกต่างจากระบบ PM
4. ความสูญเสียหลักทั้ง 8 ประการของเครื่องจักร
5. กลยุทธ์ในการดำเนินการ TPM
6. เสาหลักทั้ง 8 ของ TPM
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ TPM
8. ดัชนีชี้วัดของ TPM
9. กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของ TPM
10. ตัวอย่างโรงงานที่นำระบบ TPM มาใช้และประสบความสำเร็จ
     Workshop1: การสำรวจเครื่องจักรเพื่อทำระบบ TPM เบื้องต้นของผู้เข้าอบรม
     Workshop2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็น 5 กลุ่มย่อย นำเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทำกรณีศึกษา และนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
     Workshop3: กรณีศึกษาของการใช้ระบบ TPM ที่ประสบผลสำเร็จ

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1. การบรรยาย                                                                         40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม   40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                       20 %

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     

 


 

หลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Concept)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายผลิต เจ้าของธุริจ SMEs หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลด Waste อย่างถูกต้อง
          2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ LEAN ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
          4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points) 

1.องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
2.การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
3.การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
4. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน

 • จาก Mass Production สู่ Lean Manufacturing
 • คิดอย่างลีน (Lean Thinking) องค์ประกอบสำคัญรวมถึงหลัก 5 ประการของลีน

5. คุณค่าและความสูญเปล่า

 • ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)
 • ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)

6. รู้จักการลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน

 • จิตสำนึกคุณภาพในองค์กร
 • จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้อย่างคุ่มค่า
 • 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • Visual control
 • เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
 • เทคนิคการระดมสมองด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM

7. การแก้ไขปัญหา 7 Wastes ในเวลาการทำงาน
8. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า
9. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ

Workshop1การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop2การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
Workshop3ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
Workshop4การนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม
10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

 

1. การบรรยาย                                                                         50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม   40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                       10 %

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     

 


 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Warehouse and Inventory Management  Technique)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน วิศวะกร ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า  (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

       1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการคลังสินค้า

      2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

      3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ได้มาจัดทำหรือปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการทำงานที่มีอยู่ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

      4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points) 

 1. ความสำคัญของ คลังสินค้า และสินค้าคงคลัง
 2. บทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานต่างๆ ในคลังสินค้า
 3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการทำงาน
 4. การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดสินค้าคงคลังและสินค้า Dead stock
 5. การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
 6. ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า
 7. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าในยุคคล 4.0
 8. กลยุทธ์ในการแข่งขันที่เกิดจากประสิทธิภาพของคลังสินค้า
 9. จรรยาบรรณในการบริหารคลังสินค้า

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                               70 %

2.แบ่งกลุ่มทำCase Study, Brainstome, ทดสอบความเข้าใจ                   30 %

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.