หมวดหลักสูตร : ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

 Training Series : เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วย 9 ทักษะอนาคต

 หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (Modern Purchasing Strategy)

 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ 4.0 (Professional Admin Officer 4.0)

 หลักสูตร systematic Problem Solving & Decision Making

 หลักสูตร Sense-making (การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเชิงลึก)

  หลักสูตร Wonderful Organisation (เปลี่ยนองกร์ในฝันให้เป็นองค์กรมหัศจรรย์)

 หลักสูตร Systematic Thinking (กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ)

 หลักสูตร “Quality Mindset : The Power of Changed”

 หลักสูตร  7 เส้นทางสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (7 Ways To Be Professional at Work)

หลักสูตร Learning & Development In the future (ทิศทางการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคนในยุคดิจิตอล)

หลักสูตร Teambuilding & Development

    

หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้

 

 


 

Training Series : เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วย 9 ทักษะอนาคต

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยงานในองค์กร (1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรผ่านงานที่ความรับผิดชอบ
          2. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “พนักงานมืออาชีพ” ในยุคดิจิทัล
          3. มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกฝนเทคนิคทั้ง 9 ทักษะการทำงานในโลกอนาคต
          4. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. นำความรู้ แนวคิด จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง

 

9 ทักษะแห่งอนาคต (จากงานวิจัยในสิงคโปร์)

          1. “Flexibility & Adaptive” (ความยืดหยุ่นและทักษะในการปรับตัว)
          2. “Professionalism” (ทัศนคติความเป็นมืออาชีพ)
          3. “Time Management” (การบริหารเวลา)
          4. “Emotional Intelligence” (ทักษะการบริหารอารมณ์ เพื่อการเข้าสังคม)
          5. “Leadership” (ภาวะผู้นำในตัวเอง)
          6. “Problem Solving” (การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ)
          7. “Negotiation” (ทักษะการเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าว)
          8. “Communication (Interpersonal Skills)” (ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์)
          9. “Collaboration (Working in a Team)” (ทักษะการสร้างความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม)

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

DAY 1 Section “Start”

Module 1 “Introduction” + ทักษะที่ 1 “Flexibility & Adaptive” (ความยืดหยุ่นและทักษะในการปรับตัว)
     • 
Pre - Test : แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ Section “Start”
     • 
Ice breaking activity :กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย(เกม 8 ช่อง)
     • ทำไมต้องเปลี่ยน !! (Disruption) + บันได 5 ขั้นต้อนรับการเปลี่ยนแปลง
     • 
7 กับดัก ที่ขวางกั้นความสำเร็จ (เดวิด โคเวย์)
     • ต้องปรับตัวอย่างไรถึงประสบความสำเร็จ (A B C Model)

Module 2 ทักษะที่ 2 “Professionalism” (ทัศนคติความเป็นมืออาชีพ)
     • กรอบความคิด 2 แบบ (Fixed mindset & Growth mindset)
     • 10 เทคนิคการเป็นพนักงานเกรด A+ (ความแตกต่างระหว่าง “มืออาชีพ” กับ “มีอาชีพ”)
     • 
Workshop : (ทีม) I AM PROFESSIONAL

Module 3 ทักษะที่ 3 “Time Management” (การบริหารเวลา)     
     • 
เทคนิคการบริหารเวลาด้วย 4D (Time management)     
     • 
เทคนิคการจัดสรรเวลากับงาน 6 ประเภท     
     • 
Learning by Document  : ฝึกเขียนตารางบริหารงานประจำวัน (มีแบบฟอร์ม)
     • Post - Test : แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ Section “Start”

 

DAY 2 Section “Stay”

Module 4 ทักษะที่ 4 “Emotional Intelligence” (ทักษะการบริหารอารมณ์ เพื่อการเข้าสังคม)
     • 
Pre - Test : แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ Section “Stay”
     • 
Learning by Activity เรียนรู้อารมณ์ ภาษาสากลของโลก ด้วยเครื่องมือระดับโลก The Faces Points of you
     • 
เรียนรู้เท่าทัน 22 อารมณ์ และสูตรการบริหารจัดการอารมณ์ (e x r = o)
     • 
6 เคล็ด(ไม่)ลับ บริหารความใจร้อนให้อยู่หมัด

Module 5 ทักษะที่ 5 “Leadership” (ภาวะผู้นำในตัวเอง)
     • 3 บทบาท 5 หน้าที่ 4 ตัวตนของพื้นฐานการเป็นผู้นำ
     • 
Why most people fail at leadership ? (7 สาเหตุที่ทำให้การเป็นผู้นำ “ล้มเหลว”)
     • 
Learning by Coaching :ค้นหาตัวตน ระเบิดความเป็นผู้นำด้วยเครื่องมือระดับโลก The Coaching Game Points of you

Module 6 ทักษะที่ 6 “Problem Solving” (การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ)
     • 
กระบวนในการแก้ไขปัญหาแบบ Close Loop
     • 
6 Hats Model(เรียนรู้ข้อมูล 5 สี)
     • 
Workshop : (ทีม) ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาจากตารางวิเคราะห์ปัญหา (มีแบบฟอร์ม)
     • 
Post - Test : แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ Section “Stay”

 

DAY 3 Section “Step up”

Module 7 ทักษะที่ 7 “Negotiation” (ทักษะการเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าว)
     • 
Pre - Test : แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ Section “Step up”
     • กฎเหล็ก และ เทคนิคในการเจรจาต่อรองขั้นเทพ
     • รูปแบบผลลัพธ์ “การเจรจาต่อรอง”
     • 
Role Play : (จับคู่)ฝึกการเจรจาต่อรอง (มีแพทเทริน์การพูดให้)

Module 8 ทักษะที่ 8 “Communication (Interpersonal Skills)” (ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์)
     • 
Psychology Test :แบบทดสอบทางจิตวิทยา คน 4 ประเภท (DISC Model) USA License มูลค่า 1,800 บาท
     • 
เรียนรู้ที่จะสื่อสาร และ ทำงานร่วมกันกับคนกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
     • 
Workshop : (ทีม DISC)Commitment to Collaboration

Module 9 ทักษะที่ 9 “Collaboration (Working in a Team)” (ทักษะการสร้างความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม)
     • 
9 เทคนิคสร้าง Trust ให้ดีทำอย่างไร (Speed of Trust)
     • Learning by Activity : (ทีม) “เกมนวัตกรรมจังก้า” (เรียนรู้การทำงานร่วมกัน , Team)
     • 
Workshop : (ทีม)สรุปการเรียนรู้ทั้ง 9 ทักษะ เป็น Mind map
     • 
Post - Test : แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ Section “Step up”

สรุปการเรียนรู้ (ถาม-ตอบ)
     • มอบCertificate ผู้ที่เข้าร่วมการเรียนรู้มากกว่า 80% ขึ้นไปของเวลาเรียนรู้ทั้งหมด
     • มอบรางวัล ผู้เรียนที่มีผลรวมคะแนนสอบหลังเรียนทั้ง 3 Section มากที่สุดในรุ่น
     • มอบรางวัล ผู้เรียนที่มีคะแนนพัฒนาการมากที่สุดในรุ่น (วัดจากขนาดความกว้างของช่องว่างคะแนนสอบ)
     • มอบรางวัล ผู้นำทีมดาวรุ่ง (ทีมวิทยากรเป็นผู้ประเมิน)
     • มอบรางวัล ทีมงานยอดเยี่ยม (ตามตารางการเก็บคะแนนกิจกรรมต่าง ๆ)

 

รูปแบบการฝึกอบรม (Format & Style)
     • 
บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                           40 %
     • 
เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่านWorkshop , กรณีศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ ,          60% 
      กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ                                                                 

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม (Time)   18 ชั่วโมง (3 วัน) (ไม่จำเป็นต้องติดต่อกัน)

 

วิทยากร อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ และ ทีมงาน
     • International Certificate Leadership Development Program (USA license) 
     • 
International Certificate Points of You Trainer (Israel license)

                     


 

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
(Modern Purchasing Strategy)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการจัดซื้อใหม่ ตระหนักถึงเป้าหมาย ผลลัพธ์ และความสำคัญของการจัดซื้อ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
3. ได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 What’s Modern Purchasing

 • เป้าหมายและผลลัพธ์ของงานจัดซื้อ
 • Modern Purchasing Process (กระบวนการในการจัดซื้อสมัยใหม่)
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ(สมัยใหม่)
 • เป้าหมายของงานจัดซื้อ (6’s R)

Module 2 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่ (Modern Purchasing Strategy)

 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการจัดซื้อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 • นโยบายการจัดซื้อ 3 รูปแบบ
            - Centralized Purchasing
            - Decentralized Purchasing
            - Mixed Purchasing
 • 7 Step Sourcing Strategy Process
 • เทคนิคการจัดวางรูปแบบการจัดซื้อ

Module 3 องค์ประกอบจัดซื้ออย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

 • การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ด้วยกฎ 80/20 (Pareto Analysis)
 • การวิเคราะห์แหล่งขาย (The Supply Positioning Model)
 • ขั้นตอนในการวิเคราะห์ยอดซื้อ (รูปแบบการซื้อ)
 • ปัจจัยที่สร้างงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
 • 5 ปัจจัยปัญหาของการจัดซื้อ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ 4.0 (Professional Admin Officer 4.0)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , โอเปอร์เรเตอร์ , เจ้าหน้าที่ส่วนต้อนรับ , เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน , เสมียน (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. ทราบถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับสนุนงานหลักขององค์กรในยุค 4.0
2. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3. เพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานบริการในหน่วยงานต่าง ๆ  งานสำนักงาน  งานในหน้าที่ของส่วนงานธุรการ
5. มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมสายอาชีพเดียวกันเพื่อนำความข้อแนะนำบางอย่างไปปรับใช้ในการทำงานได้

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)
      1.เรียนรู้ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับสนุนงานหลักขององค์กรในยุค 4.0
      2.เรียนรู้แนวทาง เทคนิคการกำหนดขอบเขตสายงานธุรการในการบริหารงานธุรการในยุค 4.0
      3.เรียนรู้คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการ
      4.เรียนรู้เทคนิค และหลักการในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงาน
      5.เรียนรู้การทำงานเชิงรุกเพื่อให้ทันกับส่วนงานที่ส่วนธุรการสนับสนุนให้สำเร็จในเป้าหมาย
      6.เรียนรู้เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ
      7.
เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน  การจัดสำนักงาน  การจัดระเบียบงาน และการวางแผนงาน
      8.เรียนรู้ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน  เทคนิคการใช้คำพูด  และการสนทนาทางโทรศัพท์
      9.เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
3.เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร Systematic Problem Solving & Decision Making
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

 สิ่งที่จะได้รับ

1.  สร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

           เนื้อหาหลักสูตรเน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ระดมสมองและแสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาจริง  เรียนรู้ด้วยกิจกรรม สร้างความสุข สนุกสนานระหว่างเรียน      

          1.ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา
          2.การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ
          3.กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   
          4.การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
          5.การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
          6.การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)
          7. การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
          8. การตรวจสอบติดตาม (Monitoring Phase) 

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

 หลักสูตร Sense-making (การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเชิงลึก)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับขององค์กร (1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1.  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ “Sense-making”
          2. ฝึกเทคนิคและทักษะการทำความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัวได้
          3. สามารถประยุกต์เอาความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4. สามารถสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานหลังจากเรียนรู้กระบวนการคิดแบบ Sense-making แล้ว

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 : What’s “Sense-making”

 • Ice breaking activity :กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย ด้วยเครื่องมือระดับโลก Points of you
 • ความหมายและความสำคัญของ Sense-making ในมิติของการทำงาน
 • คาแรคเตอร์ของคนที่มี Sense-making สูง
 • ตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้
  - ตัวเรา (Growth Mindset vs Fixed Mindset , 22 อารมณ์ในมนุษย์)
  - สิ่งเร้า (เรียนรู้ตารางการวิเคราะห์สถานการณ์)
  - ผลลัพธ์ (องค์ประกอบของผลลัพธ์ 5 มิติ)
    Workshop : ตัวแปร กับ การรับรู้ (สัญญาณ + การกระทำ + ผลลัพธ์)

Module 2 : Sense-making Process

 • สังเกต (Observe)
 • จดจำ (Memorize)
 • วิเคราะห์ (Analyze)
 • เชื่อมโยง (Link)
 • ตัดสินใจ (Decision making)
 • Workshop : สรุป Sense-making Process เป็น Mindmap
 • Activity Base Learning : นวัตกรรมจังก้า

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                            50%
2.กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                  40%
3.เกมส์ด้านพฤติกรรมศาสตร์                                                       10%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร Wonderful Organisation (เปลี่ยนองกร์ในฝันให้เป็นองค์กรมหัศจรรย์)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับขององค์กร (1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพื่อให้ “พนักงาน” ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรผ่านหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของตัวเองฃ
2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็น “พนักงานมืออาชีพ” ในยุคดิจิทัล
3. เพื่อให้ “พนักงาน” ได้เรียนรู้ 5 ทักษะการทำงานในโลกอนาคต
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ “พนักงาน” นำความรู้ แนวคิด จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง

     

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

           เนื้อหาหลักสูตรเน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ระดมสมองและแสดงความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาจริง  เรียนรู้ด้วยกิจกรรม สร้างความสุข สนุกสนานระหว่างเรียน      

 

ดำเนินการเรียนด้วยโมเดลหลัก  “A B C D” framework

Module 1 “Attitude” (แค่เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน)

 • Ice breaking activity :กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย(เกม 8 ช่อง)
 • คนสำเร็จ ล้มเหลว ฉบับคนไทย (เทวภาวะ Vs อสูรภาวะ)
 • ความคิด 2 แบบ (Fixed mindset & Growth mindset) เรียนรู้ผ่านเกมแบบทีม

Module 2 “Behavior” (นิสัยการทำงานแบบมืออาชีพ)

 • 4 ตัวแปรที่มีผลต่อนิสัย ( B A S E )
 • 10 เทคนิคเอาชนะใจเจ้านาย พร้อมวิธีทำ
 • ความแตกต่างระหว่าง “มืออาชีพ” กับ “มีอาชีพ
 • Workshop : (ทีม) I AM PROFESSIONAL

Module 3 “Competency” (ขีดความสามารถที่จำเป็นในอนาคต)

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าว
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น                                 
 • ความสามารถในการปรับตัว
 • การบริหารเวลา
 • Learning by Activity: (ทีม) สรุปการเรียนรู้ Wonderful Organisation

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                      40 %
2.เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop , กรณีศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ ,    60 %
  กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ        

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

  

                     


 

หลักสูตร Systematic Thinking (กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “Analytical Thinking”
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และมีหลักการคิดอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแยกแยะ และ จับประเด็นการคิดได้ จากหลักการข้อมูล 5 สี
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์เอาเครื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

Module 1 : What’s “Analytical

 • Ice breaking activity :กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย(เกม 8 ช่อง)
 • สมองกับการคิด 2 ระบบ (Slow & Fast)
 • ความหมายและความสำคัญของ “Analytical Thinking”
 • เรียนรู้ข้อมูล 5 สี (6 Hats Model)
 • Workshop : ฝึกวิเคราะห์งานตัวเอง 3 มิติ (Time - Quality – Cost)

Module 2 : Heart of Analytical Thinking

 • ช่างสังเกต สงสัย และซักถาม (Observant)
  - เทคนิคการสังเกตที่ตัวแปร
  - เทคนิคการตั้งคำถามแบบ 5W1H + WHY
  - การวิเคราะห์ 4 ด้าน ด้วย 2P1F & IE Model
 • ช่างแยกแยะ และจับประเด็น(Separator)
  - เครื่องมือในการคิดเชิงวิเคราะห์ (แผนผังก้างปลา)
  - เรียนรู้หลักการ RCA (Root-Cause Analysis)
  - Workshop : เรียนรู้ตารางการวิเคราะห์ปัญหา
 • ช่างเชื่อมโยง(Linked)
  - ฝึกเชื่อมโยงด้วย Mind map
 • Workshop : สรุป Heart of Analytical Thinking เป็น Mind map

Module 3 : 5 ขั้นตอนการปรับปรุงงาน

 • Define : ระบุปัญหา
 • Measure : การสำรวจสภาพปัจจุบัน
 • Analyze : การวิเคราะห์ปัญหา
 • Improve : การดำเนินการปรับปรุง
 • Control : ควบคุม และ สร้างเป็นมาตรฐาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                             50%
2.กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                  40%
3.เกมส์ด้านพฤติกรรมศาสตร์                                                       10%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม     6 ชั่วโมง (9.00 – 16.00 น.)

 

                     


 

 หลักสูตร Quality Mindset : The Power of Changed”

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรทุกท่านในองค์กร (ไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่นเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

  

วัตถุประสงค์

1. ได้รู้จักตนเอง รู้จักอารมณ์และการจัดการกับสภาวะอารมณ์ เพื่อการทำงานที่มีความสุข (Posi-tive Thinking)

2. ได้เข้าใจตนเอง และเข้าใจคนอื่น รู้จักการสื่อสารกับตนเอง และการสื่อสารกับคนอื่น (Communi-cation)

3. สามารถจัดการกับเป้าหมาย และจัดการกับทุกปัญหาและอุปสรรคเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Motivation)

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

1.กระบวนการปรับความคิด

2.การสื่อสารกับตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น

3.การจัดการกับสภาวะอารมณ์

4.การสื่อสารที่ทรงพลัง

5.ความต้องการของมนุษย์

6.อุปสรรคความสำเร็จและการทำลายอุปสรรค

7.Teamwork

8.การตั้งเป้าหมาย และการทำเป้าหมายให้เป็นจริง 

 

รูปแบบการเรียนรู้

  1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture) 30 %
  2. กิจกรรมกลุ่ม (Group Activity) 50 %
  3. การถอดประเมินบทเรียนและการสรุปผล (Self-Evaluation)  20 %

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม     6 ชั่วโมง (9.00 – 16.00 น.)

 

                     


 

 หลักสูตร  7 เส้นทางสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

(7 Ways To Be Professional at Work)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรทุกท่านในองค์กร (ไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่นเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองเพื่อความอยู่รอด
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างนิสัยความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติเทคนิค 7 นิสัยการทำงานแบบมืออาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเทคนิค เครื่องมือจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

Module 1 : The Power of Habit & Will Power

 • Ice breaking activity : กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย ปรับเข้าโหมดการเรียนรู้
 • Disruptive !! (ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรจะเกิดขึ้น)
 • วงจรของนิสัย (The Habit Loop)
 • B. A. S. E. Test : 4 ตัวแปรที่มีผลต่อนิสัย
 • วิเคราะห์  B. A. S. E. และเครื่องในการพัฒนานิสัยในปัจจัยทั้ง 4

Module 2 : 7 Ways To Be Professional at Work

 • A B C Model ที่มืออาชีพต้องมี
 • 7 นิสัยการทำงานมืออาชีพ
 • นิสัยที่ 1 ตรงต่อเวลา (Respect For Others)
  - Mini Workshop : เครื่องมือบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญด้วยกระดาษแผ่นเดียว
 • นิสัยที่ 2 ไม่หยุดเรียนรู้ (Self-Upgrading) 
  - เรียนรู้การพัฒนาตัวเองด้วยพีระมิดการเรียนรู้
 • นิสัยที่ 3 มองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานความเป็นจริง Be Positive)
   - Coaching Card : เรียนรู้การคิดเชิงบวกผ่านการ์ดเกม
 • นิสัยที่ 4 มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อตนเอง (Reliability)
  - เรียนรู้ 5 กฎเหล็กสร้างความน่าเชื่อถือ
 • นิสัยที่ 5 ทำงานหนักอย่างฉลาด (Self-Upgrading)
  - Mini Workshop : เรียนรู้การวางแผนการทำงานด้วยกฎ 80:20 (มีแบบฟอร์มให้)
 • นิสัยที่ 6 เป้าหมายชัดและไม่ลืมที่จะวางแผน (Systematic Style (PDCA))
  - เรียนรู้การทำงานอย่าเป็นระบบ
 • นิสัยที่ 7 เป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างลงตัว (Trust & Team)
  - Learning by activity : เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านเกม “นวัตกรรมจังก้า”
 • สรุปการเรียนรู้ : หลังจากเรียนรู้ไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ผ่าน “3ล 1ร”

 

รูปแบบการเรียนรู้

1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม และ เล่าเรื่อง (Story Telling)                              40%

2. กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                      40%

3. เกมส์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ การ์ดเกม                                           20%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม     6 ชั่วโมง (9.00 – 16.00 น.)

 

                     


 

 หลักสูตร Learning & Development In the future

(ทิศทางการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคนในยุคดิจิตอล)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับHRD , Training , HR Manager , L&D , HRBP , GM , CEO (หรือผู้ที่ต้องจัดการเรียนรู้ในองค์กร) (ไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่นเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

  

สิ่งที่จะได้รับ

     1. ข้อมูลจากงานวิจัย เพื่อนำมาถอดเป็นบทเรียนในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง
     2. ได้แบบโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ Basic , Advance
     3. ได้โมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ องค์กรและผู้บริหาร (ระยะเวลาสั้น + ใช้งบประมาณคุ้มค่า)
     4. ได้ขั้นตอนในการ ค้นหาความต้อง ในการเรียนรู้และพัฒนาตรงจุดด้วยเครื่องมือ Design Thinking
     5. ได้ตัวอย่าง "หลักสูตร" หัวข้อการเรียนรู้ ทักษะสำคัญในโลกอนาคต

 

หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

Section 1 : Start 
     • Global CEO’s Thought(Pwc) (ถอดงานวิจัย CEO ทั่วโลกมีมุมมองต่ออนาคตอย่างไร) หมวดที่ 3 เกี่ยวข้องกับ Learning

     • What’s Next for HR (อะไรคือภารกิจของ HR ในอนาคต)
     • Learning Trend In Timeline (วิวัฒนาการการเรียนรู้ยุคต่างๆ)
     • AI , Deep Learning , Machine Learning (ความหมายและความแตกต่าง)
     • Knowledge Economy To Network Economy (ปัจจุบันโลกขับเคลื่อนด้วยความรู้ อนาคตโลกขับเคลื่อนด้วยเครื่องข่าย (เรียนรู้ความหมายเบื้องลึกของ Knowledge ที่คุณอาจยังไม่รู้)

Section 2 : Stay
     • Big data & Platfrom (อิทธิพลสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในองค์กร)

     • Learning Retention Rate (ทำความเข้าใจกับ ปิรามิด การเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู้)
     • Learning Impact & Measurement (โมเดลในการจัดการเรียนรู้ในองค์กรที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์)
     • Design Thinking For HRD (เป็น Training need แบบเดิมๆ มาเป็น Design Thinking)

Section 3 : Step up
     • LMS (Learning Management System) (ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์)

     • Micro Learning (เครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ยุคดิจิตอล)
     • Most Skills For 2020 (ทักษะที่สำคัญในศตวรรตที่ 21 + รูปแบบการเรียนรู้)

 

รูปแบบการเรียนรู้

1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม และ เล่าเรื่อง (Story Telling)                              40%
2. กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                      40%
3. เกมส์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ การ์ดเกม                                           20%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม     6 ชั่วโมง (9.00 – 16.00 น.)

 

                     


 

หลักสูตร Teambuilding & Development

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกส่วนงานในองค์กร (ไม่เกิน 50 ท่านต่อรุ่นเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

  

สิ่งที่จะได้รับ

 1. สามารถพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 2. สามารถพัฒนาทัศนคติในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 3. มีหลักการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 4. สามารถสร้างสมรรถภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี

หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)

 09.00 – 10.30 น.           

 • Ice breaking (กิจกรรมละลายพฤติกรรม) “Trust” (เน้นสร้างความคุ้นเคยสร้างพื้นที่ปลอดภัยเปิดใจรับการเรียนรู้)
 • Activity based learning : กิจกรรมแบ่งทีม เลือกผู้นำ (เรียนรู้บทบาทและความรับผิดต่อหน้าที่)
 • Group Work shop : บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมที่ประสบความสำเร็จ (เรียนรู้การปรับตัวทำงานร่วมกัน + ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ประสบความสำเร็จ)

 10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     

 • เรียนรู้การทัศนคติ จิตสำนึกในการมองประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตัว
 • Activity based learning : เกมสะพานสานสัมพันธ์ (เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ การมอบหมาย การวางแผนร่วมกัน)

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน        

13.00 – 14.00 น.           

 • สรุปการเรียนรู้ Part 1 ช่วงเช้า
 • Group Work shop : ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม และ จะนำไปประยุกต์ในการทำงานอย่างไร

14.00 – 14.30 น.           

 • Activity based learning : นวัตกรรมจังก้า (เรียนรู้กระบวนการในการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA + การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ)

14.30 – 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

 14.45 – 15.00 น.       

 • Group Work shop : ที่มา และ โทษ ของความขัดแย้ง

15.00 – 15.30 น.     

 • Activity based learning : เกมเงื่อนปัญหา (เรียนรู้การปรับมุมมองความคิดเมื่อเจอปัญหา “มองหาโอกาส แทนที่จะขัดแย้ง”)

 15.30 – 16.30 น.   สรุปการเรียนรู้ บันได 7 ขั้นสร้างทีมงานประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการเรียนรู้

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม ผ่านการเล่าเรื่อง (Story Telling)  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                       30%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ               30%
3.เรียนรู้ผ่านเกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์                                             40%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม     6 ชั่วโมง (9.00 – 16.00 น.)