หมวดหลักสูตร : ภาวะผู้นำและทักษะหัวหน้างาน

 

      หลักสูตร Leadership 4.0 (การพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล)

      หลักสูตร Supervisory Skill Development 4.0 (การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 4.0)

      หลักสูตร Modern Middle Management (3 DAY)

      หลักสูตร Skill of Control for Supervisors (ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน)

      หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

      หลักสูตร Performance Booster

      หลักสูตร The Essential People Management

      หลักสูตร Coaching and Team Management for Supervisor

      หลักสูตร Smart Digital Leadership (เปลี่ยนคุณเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัล)

      หลักสูตร Lead yourself, Lead your team (Base on MBTI)

      หลักสูตร Good to Great Supervisor (เปลี่ยนหัวหน้าเก่ง ให้เป็นหัวหน้าแกร่ง)

      หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับหัวหน้างาน

            (Effective Communication Techniques of Management)

      หลักสูตร New Generation Leader

 

 

หลักสูตรเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น โดยท่านสามารถออกแบบรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของท่านได้

หลักสูตร Leadership 4.0 (การพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน , ผู้จัดการ  (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร )

 

สิ่งที่จะได้รับ

     1. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา “ภาวะผู้นำ” เพื่อเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     2. มีความสามารถในการวินิจฉัยสถานการณ์เพื่อเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
3. เข้าใจบทบาทในการบริหารจัดการ(Manage) และ การนำ(Leading) ในยุค 4.ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
     4. สามารถมอบหมายงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. สามารถนำเทคนิคและองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพได้

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 What’s Leadership

 • 12 Defining Characteristics of a Leader (12 ความแตกต่างระหว่าง Boss & Leader)
 • What’s Leadership (ลักษณะสำคัญและความหมายของภาวะผู้นำ)
 • 10 Leadership For Leader 4.0  (10 ภาวะผู้นำที่ ผู้นำ 4.0 ต้องมี !!)
 • The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL) (ภาวะผู้นำ 5 ระดับ)
 • Role & Responsibilities (การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้นำ 5 มิติ)
 • Work shop : Leader as Hero & การเชื่อมโยงบทบาท กับ สถานการณ์บริหารต่าง ๆ

Module 2 Psychology of Management

 • Trust Formula (การสร้างความไว้วางใจพื้นฐานจิตวิทยาในการนำคน)
 • Brain based leadership (เรียนรู้วิทยาศาสตร์สมองกับการพัฒนาภาวะผู้นำ)
 • Work shop : จิตวิทยาเชิงบวกในการบริหารคน
 • Situational Leadership Model
 • Test : ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา DISC Model
 • DISC Model (ศิลปะและจิตวิทยาในการบังคับบัญชาและสื่อสารลูกน้อง 4 กลุ่ม)

Module 3 Team Development

 • 5 มิติ ในการพัฒนาทีมงาน ของ ผู้นำ
 • เทคนิค 6 ส. มัดใจลูกน้อง (งานได้ผล คนเป็นสุข)
 • บันได 7 ขั้นสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 • การตัดสินใจเชิงระบบและมีส่วนร่วม

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         50%

2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            40%

3.เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์                                                                   10%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม (Time)      6 ชั่วโมง  (9.00 – 16.00 น.)

 

                     


 

หลักสูตร Supervisory Skill Development 4.0 (การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 4.0)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา ขึ้นไป (หัวหน้าหน่วย – ผู้ช่วยผู้จัดการ) หรือ ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร )

 

สิ่งที่จะได้รับ

1.  เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำ นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร
2. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร
3. พัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
4. เพิ่มขีดความสามารถ ด้านการสอนงาน มอบหมายงาน และพัฒนาทีมงาน
5. สร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้อื่น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

DAY1   

Module 1 What’s Leadership 4

 • Leaders & Leadership (ลักษณะสำคัญและความหมายของภาวะผู้นำ)
 • Role & Responsibility (บทบาทหน้าที่ มิติแห่งการเป็นผู้นำ 5 ประการ)
 • The Five Levels of Leadership (JOHN C.MAXWELL) (ภาวะผู้นำ 5 ระดับ)
 • 5 BCT Model (บันได 5 ขั้นสู่ทีมงานที่ผลลัพธ์เป็นเลิศ)
 • Speed of TRUST (9 เทคนิคสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นากับลูกทีม)
 • Workshop : (ทีม) Leader as hero และ การเชื่อมโยงบทบาทกับสถานการณ์ในการทางานต่างๆ

 

Module 2 People Management & Art of command

 • Situation Leadership Model (บริหารลูกน้อง 4 แบบ)
 • DISC Model (จิตวิทยาการบริหารคน) 
 • Test ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อแบ่งกลุ่มตามอุปนิสัย 
 • Workshop : (ทีม) จะสื่อสารและทางานกับลูกน้องแต่ละกลุ่มอย่างไร

 

DAY2

Module 3 The Best Tools For Leader 4.0

 • การมอบหมายและติดตาม (Delegation & Follow up)
  - การสั่งงาน Vs การมอบหมายงาน
  - ปัจจัยของความสำเร็จในการมอบหมายงาน
  - กระบวนการและขั้นตอนในการมอบหมายงาน
  - การติดตามผล และ การให้ Feedback ในเชิงบวก
  - Mini Workshop : เขียนแผนการมอบหมายงานและติดตามงาน
 • เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการสอนงาน
  - รูปแบบและประเภทของการสอนงาน
  - หลักการสอนงาน 5 ขั้นตอน (5 Steps สอนงานขั้นเทพ)
  - กระบวนการสอนงาน
  - จิตวิทยาในการสอนงาน และ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
  - Workshop : การสร้างแผนการสอนแบบ OJT และ แบบซอยงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์                                                                 

  

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       12 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น. ( 2 Days )

 

                     


 

หลักสูตร Modern Middle Management ( 3 DAY )

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือผู้จัดการสาขาขององค์กร
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เข้าใจบทบาทในการเป็นผู้จัดการมืออาชีพในสภาวะปัจจุบัน  และ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
2. เกิดภาวะผู้นำที่ดี และสามารถนำไปสร้างพลังในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับเปลี่ยนมุมมอง และ ทัศนคติ ในการเป็นผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
4. ฝึกทักษะการเป็นที่ปรึกษาให้ลูกน้อง  การแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และการแสดงออกอย่างมืออาชีพ
5. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็นผู้จัดการที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

DAY1

Module 1 Start To Professional Manager

 • Management Evolution1.0 – 4.0  (วิวัฒนาการของการบริหาร)
 • Change Management  (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
 • THE PEOPLE SIDE OF CHANGE& PHASES OF A CHANGE PROJECT (กลยุทธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง)
 • มุมมองผู้จัดการต่างยุค (ผจก. ยุคไดโนเสาร์  กับ  ผจก. ยุคดิจิตอล)
 • ขีดความสามารถของ “ผู้จัดการ” ในศตวรรษที่ 21
 • 12 ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการที่เป็นผู้นำ กับ ผู้จัดการที่เป็นเจ้านาย
 • 22 บทบาทของผู้จัดการมืออาชีพยุคดิจิตอล และ การพัฒนาบทบาทผู้จัดการยุคดิจิตอล (3P Model)
 • Group Work Shop : การเชื่อมโยงสถานการณ์การบริหารกับบทบาทต่างๆ

Module 2 Leadership & Art of Commander (การพัฒนาภาวะผู้นำ และ ศิลปะการบังคับบัญชา)

 • ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำ (What’s Leadership)
 • ภาวะผู้นำ 5 ดับ (The Level of Leadership)
 • Speed of TRUST (เทคนิคการสร้างความไว้วางใจในทีม)
 • Situational Leadership  (ผู้นำตามสถานการณ์) การบริหารลูกน้อง 4 สถานการณ์
 • ศิลปะการบังคับบัญชา คน 4 สไตล์  (DISC Model)
 • Group Work Shop : สรุปการบริหารทีมอย่างมีส่วนร่วมและสร้างความยืดหยุ่น

 

DAY2

Module 3 Daily Management

 • ทักษะประจำวัน
  - ทักษะการสื่อสารอย่างทรงพลัง (Powerful Communication)
  - ทักษะการสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน
 • การบริหารความผูกผันของทีมงาน (Team Engagement)
 • เทคนิคการออกแบบตารางบริหารประจำวันบนพื้นฐานกิจกรรมสร้างความผูกพันทีมงาน (Q12 Model)
 • Group Work Shop  : การออกแบบตารางการบริหารงานประจำวัน

Module 4 Manager as Coach

 • Principle of Coaching
 • TAPS Model
 • Deep Listening & Questioning
 • GROW Model (Coaching process)
 • Practice : ฝึกการโค้ช
 • Deep Listening & Questioning
 • Role play : การโค้ชในสถานการณ์ต่างๆด้วยเครื่องมือ Point of you
 • Group Work Shop : สรุป Learning Point 1-4 เป็น Mind map เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กร

 

DAY3

Module 5 Design Activity (ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทีมงานและองค์กร) และ นำเสนอ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%

3.เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       18 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น. ( 3 Days )

 

                     


หลักสูตร Skill of Control for Supervisors (ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร )

 

สิ่งที่จะได้รับ
      1.  ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
      2. สามารถสอนงานลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. เข้าใจหลักในการควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
      4. สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในบรรยากาศของการทำงานจริงได้

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)   
Module 1 : บทบาทหัวหน้างาน 4.0

 • บทบาทของหัวหน้างาน 5 มิติ
 • ขีดความสามารถของหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21
 • เทคนิคการบริหารจัดการลูกน้อง 4 ประเภท
 • Work Shop : หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ และองค์กรชื่นชอบ
 • จิตวิทยาในการบริหารลูกน้อง 4 อุปนิสัย (DISC Model)

Module 2 : ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักการสอนงาน 5 ขั้นตอน (5 Steps สอนงานขั้นเทพ)
 • กระบวนการสอนงานแบบ On The job Training
 • จิตวิทยาในการสอนงาน และ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 • สุดยอดเทคนิค สอนงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 • Role Play : การสร้างแผนการสอน และ ฝึกปฏิบัติสอนงานจริง

Module 3 : เทคนิคการควบคุมงานติดตามงานและการกำหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแบบ SMART Model
 • 3 เหลี่ยมประสิทธิภาพ (เวลา,คุณภาพ,ปริมาณ)
 • ปัญหาที่พบในการควบคุมงานที่ด้อยประสิทธิภาพ (กิจกรรมระดมสมอง)
 • กระบวนการควบคุมงาน (ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน)
 • Work Shop : แผนการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการติดตามผล
 • ทักษะการให้ Feed back และ คำปรึกษาเชิงบวก
 • Role Play : ฝึกการตั้งคำถามและให้คำแนะนำลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆ
 • สรุปการเรียนรู้ - ถามตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1.  ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
          2. มีความรู้และความเข้าใจในการบังคับบัญชาลูกน้องแต่ละกลุ่ม 
          3. สามารถสร้างแผนพัฒนาลูกน้อง (รายบุคคล) ได้อย่างมืออาชีพ 
          4. สามารถสอนงานลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5. เข้าใจหลักในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
          6. สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในบรรยากาศของการทำงานจริงได้

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)
Module 1 : Role & Responsibility for Supervisor 4.0  (บทบาทหัวหน้างาน 4.0)

 • การพัฒนาบทบาทของหัวหน้างานมืออาชีพ (3P Model = People , Process , Performance)
 • 5 มิติบทบาทการเป็นผู้นำแห่งอนาคต (5D Future Leader)
 • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership for Team Leader)
 • บทบาทผู้นำในการพัฒนาทีมงาน (TAPS Model)

Module 2 : Effective Coaching Skill (ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

 • ความหมาย , ประโยชน์ , ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการสอนงาน
 • เครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (70 : 20 : 10 Model)
 • หลักการสอนงาน 5 ขั้นตอน ( 5 Steps for Excellent Coaching)
 • กระบวนการในการค้นหา และ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำมาออกแบบการสอนงาน
 • กระบวนการสอนงาน (Coaching Process)
 • จิตวิทยาในการสอนงาน และ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 • Workshop , Role Play : การสร้างแผนการสอน และ ฝึกปฏิบัติสอนงานจริง

Module 3 : Effective Delegation & Positive Feedback (เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

 • ความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญ และผลลัพธ์ของการมอบหมายงาน
 • ปัญหาที่พบในการมอบหมายงาน 3 ด้าน
 • กระบวนการในการมอบหมายงาน (8 ขั้นตอนการมอบหมายงาน)
 • เทคนิคการ จับคู่ “งาน” กับ “คน” อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (matching)
 • Mini Work Shop : แบบฟอร์มการมอบหมายและติดตามงาน
 • หลักการและเทคนิคการติดตามผลที่ดี (Good Follow up)
 • ทักษะการให้ Feed back และ คำปรึกษาเชิงบวก
 • Role play : ฝึกการให้คำปรึกษาเชิงบวก (Positive Feedback)

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)
1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%

2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร Performance Booster 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับผู้นำ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ ขึ้นไป (1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ 

     1.  ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
     2. สามารถบริหารคนได้อย่างยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานได้
     3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ประกอบของ “คน” กับการสร้าง “ผลงาน”
     4. สามารถนำกระบวนการในการพัฒนาผลงานของทีมงาน ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)     

DAY 1

Module 1 : The Power of Mindset

 • Intro : Self Awareness (Story Telling)
 • Familiarize Activities
 • Fixed Mindset & Growth Mindset (Test)
 • Process of Manifestation (กระบวนการปรากฏผล)
 • Brain-based Learning & Thinking (เรียนรู้วิทยาศาสตร์สมองกับการคิดและเรียนรู้)

Module 2 : Change Management

 • Management Evolution1.0 – 4.0
 • ขีดความสามารถของ “คน” ในศตวรรษที่ 21
 • Change Management (4D Model) กรอบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

             -  Define (Cause & effect diagram)
             -  Design (Management Tool)
             -  Develop (Teamwork)
             -  Deliver (Story telling & Presentation)

 • THE PEOPLE SIDE OF CHANGE & PHASES OF A CHANGE PROJECT
 • Workshop : (ทีม) force field analysis(การวิเคราะห์แรงผลัก แรงต้าน)

Module 3 : The Elements of Performance Development

 • The 5 Level of Performance (ระดับของผลงาน)
 • Performance Dimension (องค์ประกอบของ “ผลงาน”)

              - Competency + Motivation + Opportunity = Performance

 • Performance Development Technique (เทคนิคการพัฒนาผลงานในมิติต่าง ๆ)
 • Workshop : (ทีม) Performance Booster

 DAY 2

Module 4 : The Situational Leadership Model

 • Team Leader Responsibility

         - People management
         - Process management
         - Performancemanagement

 • What’s Leadership
 • The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL)
 • The Situational Leadership Model
 • Workshop : (รายบุคคล + ทีม) Card Game (การเชื่อมโยงบทบาทกับสถานการณ์การบริหาร)

Module 5 Management Psychology

 • Test : ค้นหา Type ตัวเอง (DISC MODEL)
 • Managing Diversity in the Organization (การบริหารความหลากหลายในองค์กร)
 • แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • Workshop : (ทีม) จะสื่อสาร  ทำงาน  จูงใจ กับ DISC อย่างไร

Module 6 Coaching process

 • Principle of Coaching
 • TAPS Model
 • Deep Listening & Questioning
 • GROW Model (Coaching process)
 • Practice : ฝึกการโค้ช
 • Deep Listening & Questioning
 • Workshop : (รายบุคคล + ทีม) Card Game

        -การโค้ชในการสื่อสาร
        -การโค้ชการให้คำปรึกษาในสภาวะที่ไม่ดี (Dilemma Coaching)
        -การโค้ชในการสอนงาน (On Job Coaching)
        -การโค้ชเพื่อสร้างผลงาน (Performance Coaching)
        -การโค้ชสู่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จ (Coaching For Success)

 • Role play : การโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ
 • สรุปการเรียนรู้  “One To One Performance Booster”
 • ถาม - ตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                         40%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ            60%
  เกมที่ออกแบบมาจากหลักพฤติกรรมศาตร์

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม      2 Days (12 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.)

 

                     


หลักสูตร The Essential People Management

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับผู้นำ หัวหน้างาน , ผู้จัดการ ขึ้นไป  (1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

 1. มีความรู้ (knowledge) ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติของคนมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารคนยุคดิจิตอลในปัจจุบัน

 2. มีเครื่องมือในการบริหารคนอย่างยืดหยุ่น ตามสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร

 3. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)                   

Module 1 Digital Management

 • Familiarization activities (กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์)
 • Fast Change & Disruption For People management
 • วิกฤตเรื่อง “คน” ที่ต้องเตรียมรับมือ (People in Crisis)
 • Digital Worker Framework (I-C-E Model) (กรอบการทำงานยุคดิจิตอล)
 • Workshop : การบริหาร 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลงาน

Module 2 People Management

 • Digital Leadership(การพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล)
 • Situational Leadership (เครื่องมือการบริหารคนตามสถานการณ์)
 • D I S C Model (เครื่องมือการบริหารคนตามจิตวิทยา)
 • Workshop : Art of command (ศิลปะการบังคับบัญชา)
 • Q12 & การบริหาร 5 ปัจจัย Employee Engagement
 • Workshop : การออกแบบตารางงานประจำวันที่สอดคล้องกับ Employee Engagement Management
 • สรุปการเรียนรู้ด้วย : The 12-Step to People Management  (12 ขั้นตอนการบริหารคนให้สำเร็จ)

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                   40%
2.กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                      50%
3.เกมส์ที่ออกแบบมาจากพฤติกรรมศาสตร์ (ที่สอดคล้องกับบทเรียน)                10%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร Coaching and Team Management for Supervisor

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารขององค์กร (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่านต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

 หากองค์กรของคุณกำลังประสบปัญหาแบบนี้!!!!

         ประเมินผลงานกันทุกปี แต่กลับสร้างความเจ็บปวดให้แก่กันทุกทีใช่หรือไม่

         ประสานงานอย่างไรไม่ให้กลายเป็นประสานงาท่ามกลางความแตกต่างของคนทำงาน

         มีวิธีไหนให้กลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงให้อยู่ในองค์กรนานที่สุด

         ส่งเสริมสวัสดิการ จัดโปรแกรมสร้างความผูกพันยิ่งใหญ่ แต่ทำไมคนทำงานยังลาออก

         ค้นหาช่องว่างในการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายไม่เจอ

         พัฒนาคนทำงานอย่างไรให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

         ต้องจัดการอย่างไรเมื่อช่องว่างระหว่างวัย ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจในการทำงาน

 

องค์กรของคุณกำลังต้องการเครื่องมือนี้

            Coaching เครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยให้หัวหน้างานสามารถบริหารทีมให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานโดยการใช้ทักษะการสื่อสารของหัวหน้างาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารทีมงาน เกิดความร่วมมือในการทำงาน ช่วยให้ทีมมองเห็นโอกาสและเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศาสตร์การโค้ช

          2.มีทักษะการบริหารทีมงานด้วยการโค้ช และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการโค้ช การพัฒนาทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างแท้จริง

          3.มีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้บริหารทีมที่ดี และมีแรงบันดาลใจในการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 Coaching

 • ศาสตร์การโค้ชสำหรับการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความหมายของการโค้ช
 • ประเภทของการโค้ช
 • หลักและมาตรฐานการโค้ชแบบสากล
 • TAPs Model

Module 2 ผู้นำและการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้นำกับการสร้างทีมงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 • องค์ประกอบของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

Module 3 ธรรมชาติของผู้ร่วมทีม

 • ประเภทของคนและความต้องการของมนุษย์
 • ความเข้าใจพฤติกรรมและความต่างของมนุษย์เพื่อการบริหารทีม
 • ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง
 • การสร้างแรงบันดาลใจและบริหารทีมอย่างได้ผลด้วยความเข้าใจประเภทของคน

Module 4 เครื่องมือสำคัญ 3 อย่างของการโค้ช และการฝึกใช้เครื่องการโค้ชอย่างได้ผล

 

Day 2

Module 1 Coaching Model

 • การโค้ชด้วยตัวแบบ GROW Model
 • Team and Group Coaching
 • การโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์

Module 2 Positive Psychology Coaching

 • ผู้นำกับการสร้างทีมงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 • องค์ประกอบของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

Module 3 การโค้ชด้วยการใช้เครื่องมือระดับโลก Points of You

Module 4 การติดตามผลการโค้ชด้วย Follow Model

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                   40%
2.กิจกรรมระดมสมอง Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม                      50%
3.เกมส์ที่ออกแบบมาจากพฤติกรรมศาสตร์ (ที่สอดคล้องกับบทเรียน)                10%

  

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       12 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

 

หลักสูตร Smart Digital Leadership

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้จัดการสายงาน(Line Manager) , ผู้จัดการแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย , ผู้อำนวยการฝ่าย ขององค์กรขึ้นไป ( 1 รุ่นไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร )

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1. พัฒนามุมมองในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. ฝึกทักษะ การเป็นผู้นำ และนำไปสู่อุปนิสัยในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต ที่ประสบความสำเร็จ

          3. สามารถพัฒนาบทบาท และความรับผิดชอบ ในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ได้

          4. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ต่างๆ อย่างยืดหยุ่น
             และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

          5. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ มุมมองต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร
             อย่างต่อเนื่อง

 

 หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 Disruption in People (การเปลี่ยนแปลงแบบ"หักศอก" ที่เกิดขึ้นในการบริหารคนและองค์กร)

 • Learning by activity : กิจกรรมปรับโหมดสู่การเรียนรู้
 • The Crisis of People (วิกฤตที่เกิดขึ้นในคนยุคปัจจุบัน)
 • 5 Step to Change (5 ขั้นตอนรับมือกับการเปลี่ยนแปลง)
 • 6 แนวคิดสร้างองค์กรแห่งอนาคต (Organization of the future)
 • Workshop : (ทีม) “เลิก-ลด-เริ่ม-ลุย”

Module 2 What’s Digital Leadership

 • ความหมายของภาวะผู้นำ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
 • ความแตกต่างระหว่าง Boss Vs Leader
 • 3 บทบาท 5 หน้าที่ ของพื้นฐานของผู้นำทุกระดับ (3 Characteristic & 5 Responsibility)
 • The Five Levels of Leadership (ภาวะผู้นำ 5 ระดับ)
 • 7 กับดักที่ทำให้การเป็นผู้นำ “ล้มเหลว” (7 Trap)
 • Workshop : (ทีม) “Leader as Hero”

Module 3 Global Skills For Digital Leader

 • เทคนิคการบริหารเวลาด้วย 4D (Time management) + การจัดสรรเวลากับงาน 6 ประเภท
 • Gap of Problem Solving & Decision Making (ช่องว่างปัญหาของการตัดสินใจที่มาจาก “อคติ”)
 • เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้องในสถานการณ์ต่าง ๆ

        - การชมเชย (P A R model)
        - การตำหนิ
        - การให้ Feedback
        - การติดตามงาน

 • Practice: (จับคู่) “ฝึกปฏิบัติ”

 

รูปแบบการเรียนรู้ (Format & Style)

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                              60%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ                 40%

  

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

วิทยากร อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

 • International Certificate Leadership Development Program (USA license)
 • International Certificate Points Of You Trainer (Israel license)

                       


   

   

หลักสูตร Lead yourself, Lead your team (Base on MBTI)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้จัดการสายงาน(Line Manager) , ผู้จัดการแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย , ผู้อำนวยการฝ่าย ขององค์กรขึ้นไป  (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

      1. เรียนรู้หลักการจากเครื่องมือทางบุคลิกภาพ MBTI เพื่อรู้จักตนเองมากขึ้น , นำไปสู่การเข้าใจผู้อื่น , และสามารถบริหารความแตกต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

     3. ฝึกทักษะการสื่อสาร ตลอดจนเครื่องมือรูปแบบในนำเสนอ หรือสื่อสารกับคนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม

     4. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างยืดหยุ่นและเกิด            ประสิทธิภาพสูงสุด

     5. นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนทัศนคติ มุมมองต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาตนเอง              องค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

ดำเนินการเรียนด้วยโมเดลหลัก The ei framework

Module 1 What’s “MBTI”

 • Learning by activity : กิจกรรมปรับโหมดสู่การเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือระดับโลก Points of you
 • Test : MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator)
 • พื้นฐานโครงสร้างบุคลิกภาพมนุษย์ (3 Ego states)
 • แนวคิดและหลักการ ทฤษฎี MBTI& 16 Personality& คู่ที่เหมาะสมในอุดมคติ

       

 • Workshop : (แบ่งทีมตาม MBTI) “Strength , Weakness , Help”

Module 2 Self Awareness& Self Management

 • เรียนรู้เท่าทัน 22 อารมณ์ และสูตรการบริหารจัดการอารมณ์ (e x r = o)
 • 7 กับดัก ที่ขวางกั้นความสำเร็จ" (เดวิด โคเวย์)
 • 3 บทบาท 5 หน้าที่ พื้นฐานของผู้นำ (3 Characteristic & 5 Responsibility)
 • เทคนิคการบริหารเวลาด้วย 4D (Time management) + การจัดสรรเวลากับงาน 6 ประเภท
 • Workshop : (ทีม) “Leader as Hero” (เรียนรู้ในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาตัวเอง)

Module 3 Social Awareness & Social Skills For Leader

 • 9 วิธีสร้าง Trust ให้ดีทำอย่างไร (Speed of Trust)
 • Why most people fail at leadership ? (7 สาเหตุที่ทำให้การเป็นผู้นำ “ล้มเหลว”)
 • Special : 3 แพทเทิร์น 10 เทคนิคการนำเสนอขั้นเทพ
 • Activity Base Learning: (ทีม) “นวัตกรรมจังก้า” (เรียนรู้การทำงานร่วมกัน , Team)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                                              50%
2.เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ                 50%

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

วิทยากร อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

 • International Certificate Leadership Development Program (USA license)
 • International Certificate Points Of You Trainer (Israel license)

 

                     


 

หลักสูตร Good to Great Supervisor  (เปลี่ยนหัวหน้าเก่ง ให้เป็นหัวหน้าแกร่ง)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา ขึ้นไป (หัวหน้าหน่วย – ผู้ช่วยผู้จัดการ) หรือ ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต 
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

          1.  เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำ  นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร
          2. พัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
          4. เพิ่มขีดความสามารถ ด้านการสอนงาน มอบหมายงาน และพัฒนาทีมงาน
          5. สร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้อื่น

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 What’s Leadership 4.0

 • Leaders & Leadership (ลักษณะสำคัญและความหมายของภาวะผู้นำ)
 • Role & Responsibility (บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ)
 • The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL) (ภาวะผู้นำ 5 ระดับ)
 • 5 BCT Model (บันได 5 ขั้นสู่ทีมงานที่ผลลัพธ์เป็นเลิศ)
 • Speed of TRUST (9 เทคนิคสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกับลูกทีม)
 • Workshop : (ทีม) Leader as hero และ การเชื่อมโยงบทบาทกับสถานการณ์ในการทำงานต่าง ๆ

Module 2 People Management & Art of command

 • Situation Leadership Model (บริหารลูกน้อง 4 แบบ)
 • DISC Model (จิตวิทยาการบริหารคน)
 • Test ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อแบ่งกลุ่มตามอุปนิสัย
 • Workshop : (ทีม) จะสื่อสารและทำงานกับลูกน้องแต่ละกลุ่มอย่างไร
 • Leader As Coach (ฝึกปฏิบัติการโค้ช)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                           40 %
2.เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop , กรณีศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ ,         60 %
  กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ        

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับหัวหน้างาน 

(Effective Communication Techniques of Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา ขึ้นไป (หัวหน้าหน่วย – ผู้ช่วยผู้จัดการ) หรือ ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต 
(1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. “หัวหน้างาน” ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทในการติดต่อสื่อสารกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. “หัวหน้างาน” ได้เรียนรู้หลักการสื่อสารในการทํางานที่ต้องการความชัดเจน สั้นกระชับ และตรงประเด็น และนําไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีแนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีใน การทํางาน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําเทคนิคการสื่อสารไปปรับใช้ในการประสานงานในการทํางาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

Module 1 What’s Effective Communication

• กิจกรรมนักสื่อสารมืออาชีพ (ยิ้มง่าย สบายทัก รักผู้อื่น ตื่นเสมอ)
• เรียนรู้ทัศนคติที่ประสบความสําเร็จ ของหัวหน้างาน
• ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารภายในองค์กร

         • สมการของการสื่อสาร  (การสื่อสาร = การฟังเชิงรุก(Active Listen) + ความเชื่อใจ(Trust))

         • เรียนรู้เทคนิคการฟัง และ การสร้างความเชื่อใจ กับทีมงาน

• หัวใจสําคัญของการสื่อสาร 5C
• กระบวนการและองค์กรประกอบของการสื่อสาร
• กับดักและหลุมพรางของการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิภาพ
• Work shop : เชื่อมโยงสถานการณ์ในการทํางานกับเครื่องมือการสื่อสารในองค์กรให้เหมาะสม

Module 2 Communication For Management

• บทบาทในการสื่อสารของหัวหน้างาน 3 มิติ

          • หลักการสื่อสารเพื่อการสอนงาน (GROW Model)

          • หลักการสื่อสารเพื่อการติดตามงาน (FOLLOW Model)

          • หลักการสื่อสารเพื่อให้ Positive Feedback (STAR Model)

          • Roleplay : จับคู่ฝึกสื่อสารทั้ง 3 มิติ

• เรียนรู้ที่จะสื่อสารและทํางานกับลูกน้องทั้ง 4 อุปนิสัย (DISC Model)
• Work shop : ออกแบบคําพูดอย่างสร้างสรรค์ให้ตรงสอดคล้องลูกน้องแต่ละนิสัย
• สรุปการเรียนรู้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                           40 %
2.เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop , กรณีศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ ,         60 %
  กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ        

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.

 

                     


 

หลักสูตร New Generation Leader
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหารระดับกลาง , ผู้จัดการสายงาน(Line Manager) , ผู้จัดการแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย , ผู้อำนวยการฝ่าย ขององค์กรขึ้นไป (1 รุ่น ไม่ควรเกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

สิ่งที่จะได้รับ

     1. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามุมมองในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. ได้ฝึกทักษะ การเป็นผู้นำ และนำไปสู่อุปนิสัยในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต ที่ประสบความสำเร็จ
     3. สามารถพัฒนาบทบาท และความรับผิดชอบ ในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ได้
     4. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างยืดหยุ่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     5. นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ มุมมองต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการเรียนรู้ (learning Points)

 

Module 1 Disruption in People (การเปลี่ยนแปลงแบบ"หักศอก" ที่เกิดขึ้นในการบริหารคนและองค์กร)

 

 • Digital Transformation
 • 5 Step to Change (รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วย A.E.I.O.U.)
 • 6 แนวคิดสร้างองค์กรแห่งอนาคต (Organization of the future)
 • Workshop : (ทีม) “เลิก-ลด-เริ่ม-ลุย”

 

 Module 2 What’s Digital Leadership

 • Blue Ocean Leadership (ภาวะผู้นำคือการบริการ) เพราะลูกน้อง คือ ลูกค้า
 • Digital Characteristics Leader (กรณีศึกษาจาก Google)
 • The 11 Essential Changes Every Leader Must Embrace (สิ่งที่ผู้นำต้องเปลี่ยน 11 ประการ)
 • The Five Dysfunctions of a Team ( 5 จุดบอดที่ทำให้การบริหารทีมล้มเหลว)
 • 7 กับดักที่ทำให้การเป็นผู้นำ “ล้มเหลว”
 • Workshop : (ทีม) “Leadership Canvas”

Module 3 FutureSkills For Digital Leader

 • Emotional intelligence framework
 • Gap of Problem Solving & Decision Making (ช่องว่างปัญหาของการตัดสินใจที่มาจาก “อคติ”)
 • Gap of Generation (การบริหารคนบนช่องว่างระหว่างวัย)
 • Practice: (จับคู่) “ฝึกปฏิบัติ”

รูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                           60 %
2.เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่าน Workshop , กรณีศึกษา , เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ ,        40 %
  กิจกรรมระดมสมอง และฝึกนำเสนอ        

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง  9.00 – 16.00 น.