เกี่ยวกับเรา/About Us


บริษัท เพอร์เฟคเทรนนิ่ง กรุ๊ป จำกัด

เราเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ
ผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการจัดสัมมนา กิจกรรมสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมไปถึง
การวางโครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
 
                                                  

เปิดใช้ E-Voucher

โปรดกรอกข้อมูล E-Voucher ของท่านให้ครบถ้วน